ނޭކުރަންދޫއަށް މުހިންމު މަޝްރޫއުއެއް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށްވާނީ އެދިފަ: އަނާރާ

ނޭކުރަންދޫ އިން މިފެންނަ އިމާރާތްތަކާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެކުވެރިކަން ކަމަށާއި ނޭކުރެންދޫއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމުގެ އަސްލަކީ ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް