ދޮޅު ލައްކަ ޑޮލަރު ދިނުމަށް ކުރީ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ދައުވާއެއް، މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާނަން: ނަޝީދު

މީހަކަށް ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ އެއްވެސް ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ދައުވާއަކަށްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ