ހުޅަނގު މޫސުމާއެކު ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުން ކަނޑުމަތިވެފައި!

ކޮންމެ ހުޅަނގު މޫސުމަކާއެކު ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް އޮވެ އެވެ. ބަނދަރުން ލިބެން އޮންނަ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޯވެ އެވެ. ކަނޑުން އަންނަ ބޮޑެތި ރާޅުތައް ބަނދަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މުޅި ސަރަަހައްދު ހަރާބުކޮށް، ބަނދަރު މައްޗަށް ރާޅު ބިންދާލަ އެވެ.