“ނޭޗާރ ޕާރކެއް” ހެދުމުގެ ވާހަކައަކީ ހަމައެކަނި ތިމާވެށީގެ ވާހަކައެއްތަ؟

ޤުދުރަތީ ތަރިކައެއް ނުވަތަ ރަށެއްގައި ފެހި ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީ ކުރާ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ތިމާވެށީގެ ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ އަދި ތިމާވެށްޓާއި ހެދި މޮޔަވެފައި ތިބޭ މޮޔަ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް ގޮތަށް ސިފަ ކުރެވޭތަން މަދުބައެއްގެ ފަރާތުން