އައިޝާގެ ކޮލަމް: އަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ކިޑްނީ! (ފުރަތަމަ ބައި)

އަހަރެމެންގެ ގުނަވަންތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 82 ވަނަ ސޫރަތުގެ 7 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. “އެކަލާނގެއީ ތިބާ ހައްދަވައި އަދި ތިބާގެ ގުނަވަންތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އިސްކޮޅާއި ރޫފަ ގުޅޭ ގޮތަށް ތިބާލެއްވި ރަސްކަލާނގެ