އެމްއެލްއައި އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ‘ޕްރެކްޓިކަލް ލީގަލް ޓްރެއިނިންގް’ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމް.އެލް.އައި) އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ‘ޕްރެކްޓިކަލް ލީގަލް ޓްރެއިނިންގް’