ޖަލާލުއްދީން އުވައެއް ނުލާނެ،ބަދަލާއެކު ތައުލީމީ އާ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު އުވިގެން ނުދާނެކަމަށާއި އެސްކޫލަށް ގެނައި އާ ބަދަލާއެކު ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި .