twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021
 

އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބްލޫ ޕްރޮސްފަރިޓީ ޓީމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބްލޫ ޕްރޮސްފަރިޓީ ޓީމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަނިމާދޫގައި ދޮރުންދޮރަށް ހިންގަވަނީ-- ފޮޓޯ އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ނޭކުރެންދޫއިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ-- ފޮޓޯ އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޭކުރަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބްލޫ ޕްރޮސްފަރިޓީ ޓީމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަނިމާދޫގައި ދޮރުންދޮރަށް ހިންގަވަނީ-- ފޮޓޯ އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބްލޫ ޕްރޮސްފަރިޓީ ޓީމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355