twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
6th December 2021
ޚަބަރު ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އަބުދުއްރަހުމާން އިސްމާއިލް(އަދުރޭ) އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވެކްސިން ބިންހެލުން ރައީސް އޮފީސް ޖަމްޝީދު މުހައްމަދު އިޙުތިޖާޖު ފެނަކަ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހދ ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް މަންތާ އެއާ އަލީ މުހައްމަދު އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީ ކަރަންޓު ފުލުހުން ސްރީލަންކާ ވިލާ ކޮލެޖު ރަމަޟާން 2019 ބައިބަލާ ޗެލެންޖު ގައްޒާ ފިތުރު ޒަކާތް މާއްޓޭ އެކަޑަމީ ހއ ހޯރަފުށި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް މެޓް އޮފީސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މަކުނުދޫ ސްކޫލް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ނޭކުރެންދޫ ހޯމް މިނިސްޓްރީ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް - އެމްއާރުއެމް ފަތުރުވެރިން މުހައްމަދު އާތިފް ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ކޮވިޑް-19 މިނިމަމް ވޭޖް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އުމްރާ ށ ނަރުދޫ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އެންވަރަޔަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ޝައުފާ އިބުރާހިމް ހިލްމީ ނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ނ މަނަދޫ އަހުމަދު ސަމީރު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ގްލޯބަލް ސަކްސަސް (އައިޖީއެސް) ތިލަދެކުނު ވެށި ޓުއާ ވެމްކޯ ސްމާޓް ވެލީ ލާނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ޔޫއެންޑީޕީ ޖާޕާން ސިއްހީ ސާމާނު އެޗްއީއޯސީ - ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ވިއްސާރަ ކޮވިޑް ވެކްސިން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އޯލެވެލް އޭލެވެލް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އެގްޒަމިނޭޝަން - ޑީޕީއޭ ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ރައީސް، އަމީން މުހައްމަދު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މެދު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު، އާތިފާ އަލީ ށ. ކަނޑިތީމް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ޑިވެލޮޕިންގ ނިއުސް ފަލަސްތީން އަލީ ރަމީޒު ލޮކްޑައުން ރިލްވާން މުހައްމަދު - ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މަރު ކުޅުދުއްފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އުމަރު ނަސީރު ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުން ކޮމެޓީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދުނަމާދުކުރުން ހދ ކުރިނބީ ކައުންސިލް އީދު ހަދިޔާ މިނިވަން ދުވަސް މަންދު ކޮލެޖު އަހުމަދު އަބުދުﷲ (ރޯޒޭ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ކުއާންޓަމް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ސީއައިޓީއެމް ށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލް މެމްބަރު އާމިނަތު މަޖީދާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) ނަޞްރުގެ ދުވަސް ކުރިމިނަލް ކޯޓް ކޯޓުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓު ހައި ކޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ވިމެން އިން ޓެކް އެމްވީ
Page:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 610 611
Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355