twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
20th April 2021
 

ކައިޓް ސާފަރުންގެ ފޯރި!

  • ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކައިޓް ސާފަރުން އުޅެމުންދާ ރަށެއް، ކޮންމެ ރޯދަމަހަކުވެސް ރަށަށް އާއިލާގެ ގާތަށް އައިސް ކައިޓް ސާރފިންގ ނަށް ދޭ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަމުންދަނީ އެއާޕޯޓް ބީޗުގައި ކައިޓް ސާރފަރުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު.
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މިހާޒު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މިހާޒު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މިހާޒު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މިހާޒު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކައިޓް ސާފިންގ ކުރަނީ--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު
Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355