twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st April 2021
 

ކޭއާރުއެޗުގައި ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުން

ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ ނަޒީފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑރ ނަޒީފް އާއި މެނޭޖަރު އަހުމަދު--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ކޭއާރުއެޗުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވައިދެއްވަނީ--
ކޭއާރުއެޗުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވައިދެއްވަނީ--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށްފަހު ބައްލަވާލައްވަނީ، ޑރ ނަޒީފާއި މެނޭޖަރު އަހުމަދު އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--
ރިސަސިޓޭޝަން ރޫމް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355