twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th June 2021
 

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ވިއްސާރާގައި ހދ އޭއީސީ ތިން އިމާރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ބައްލަވާލައްވަނީ --ފޮޓޯ: މިހާޒް
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފުރާޅު އެއްލާލި ގެއެއް--
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ގެތަކަށް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުވި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާތިފް، ބައްލަވާލައްވަނީ
ވިއްސާރާގައި ހދ އޭއީސީ ތިން އިމާރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމުގައި ސިފައިންނާއި ކޭޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން އަދި ކައުންސިލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ--ފޮޓޯ: މިހާޒް

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355