twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th September 2021
 

ކާފިއުއާއެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިމޭންކަން

ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެހެންވުމާއެކު އެ ހާލަތުން ވީލަންދެން ކޮންމެ ރެޔެއްގެ 21:00-04:00 އަށް ވަނީ ކާފިއު ހިންގާފައި އެވެ. މިއީ ކާފިއު ހިންގި ފުރަތަމަ ރެއަށް ވާއިރު 9 ޖެހުމާއެކު ކާރޫބާރު ބޮޑެތި މަގުތައްވެސް ވަނީ ހިމޭންވެފައި އެވެ. އެގޮތުން ބަންޑާރަމަގާއި އަމީނީމަގު އަދި މަގާންމަގާއި ނިކަގަސްމަގު ފަދަ ބޮޑެތި މަގުތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިމޭންކޮށެވެ. ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަގުތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެނުނަސް އެހެން ބަޔަކު ނުފެނެވެ. ހަނިމަގުތަކާއި ބޮޑެތި މަގުތައްވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ހަމަހިމޭންކޮށެވެ.
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--
ކާފިއުއާއެކު މަގުތައް ހިމޭންވެފައި--

ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެހެންވުމާއެކު އެ ހާލަތުން ވީލަންދެން ކޮންމެ ރެޔެއްގެ 21:00-04:00 އަށް ވަނީ ކާފިއު ހިންގާފައި އެވެ. މިއީ ކާފިއު ހިންގި ފުރަތަމަ ރެއަށް ވާއިރު 9 ޖެހުމާއެކު ކާރޫބާރު ބޮޑެތި މަގުތައްވެސް ވަނީ ހިމޭންވެފައި އެވެ. އެގޮތުން ބަންޑާރަމަގާއި އަމީނީމަގު އަދި މަގާންމަގާއި ނިކަގަސްމަގު ފަދަ ބޮޑެތި މަގުތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިމޭންކޮށެވެ. ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަގުތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެނުނަސް އެހެން ބަޔަކު ނުފެނެވެ. ހަނިމަގުތަކާއި ބޮޑެތި މަގުތައްވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ހަމަހިމޭންކޮށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355