twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
29th January 2023
 

ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި ނަމުގައި އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްއެންޕީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި" ޖަލްސާ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި--ކޭއޯފޮޓޯ

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355