twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd October 2022
 

ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ޖަނާޒާ ކޯސް ނިންމުން

ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.
ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ރޫލްސް އޮފް ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެވީ ކޭއާރުއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355