twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
24th May 2022
 

ކުޅުދުއްފުށީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަނިލެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355