twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
24th May 2022
 

ތަފާތު މަޖާ ކޮސްޓިއުމުގެ މޭއަންދާ މެޗް

ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މި މެޗުގައި ފެނިގެންދަނީ ސްޕޯޓްސް ހެދުމާއި ވަރަށް ތަފާތު މަޖާ ހެދުން ތަކެއް.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާމެޗެކެ.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// އީދު ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކުޅޭ މި މެޗު ކުޅޭތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަހަރަށް ވުރެއް ގިނަދުވަސް ވެއްޖެ.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން // މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ. މި މެޗު މިގޮތަށް ކުޅޭތާ ގާތް ގަނޑަކައް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެ މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ދަނޑުގެ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަލުން ކުޅެން ފެށިކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗެކެވެ--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ. މި މެޗު މިގޮތައް ކުޅޭތާ ގާތް ގަނޑަކައް 10 ވަރަކައް އަހަރު ވެދާނެއެ.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން. މީހުންނަށް މެޗުގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އެ މެޗުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ކޮސްޓިއުމުގެ ސަބަބުންނެ. --📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ. މި މެޗު މި ގޮތައް ކުޅޭތާ ގާތް ގަނޑަކައް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެ މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ދަނޑުގެ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަލުން ކުޅެން ފެށިކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗެކެވެ--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ޖަހާއިރު އެ ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ. މި މެޗު މި ގޮތައް ކުޅޭތާ ގާތް ގަނޑަކައް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެ މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ދަނޑުގެ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަލުން ކުޅެން ފެށިކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗެކެވެ--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން// މިއީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މެޗެކެ.--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަބް ކޮރަލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މޭއަންދާ މެޗްގެ ތެރެއިން--📷: ކުލަބް ކޮރަލް

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355