twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
17th August 2022
 

ރައީސް އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމު މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355