twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th May 2024
 

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އޯޕީޑީ ނިމުމާ ގާތަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަލަށް ހަދަން ފެށި އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 21 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ޕްރޮސީޖަ ރޫމަކާއި، ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަކާއި، އީސީޖީ ރޫމަކާއި، އެކޯ ރޫމެއްގެ އާ ކާޑިއެކް ސެންޓަރަކާއި ރިސެޕްޝަން އަދި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ހަދާނެ. މި މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ--ކޭއޯފޮޓޯ

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355