twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th December 2023
 

ރައީސް ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ 4 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު

ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްއަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެނެވުން--ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355