twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th June 2024
 

އިހްޔާކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.
ރަމަޟަންމަހުގެ ރޭ ތައް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. " އިސްލާމީ ނަޒަރަކު ވަގުތު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމުގައި ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިހް އަލީ ޒައިދާއި ޝެއިހް އަބުދުﷲ އާމިރެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355