twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
28th May 2024
 

މުސާރަ އާއި ރޯދަ އިނާޔާތްނުދީގެން ފެނަކަ ސައިޓް މުވައްޒަފުން އިހްތިޖާޖުގައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މުސާރައާ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭތީ އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 52 މުވައްޒަފުން މަަސައްކަތްކުރާ އެ ސައިޓްގެ ބޭރުގައި އެކި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން ތިބެ މުވައްޒަފުން ގޮވާލަމުންދަނީ "ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިހުމާލުވި ފެނަކަ މެނޭޖްމެންޓް އިސްތިއުފާ" ދިނުމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355