ދިއްދޫގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅަނީ

ނާސިދު ސަމީރު - 3 އަހަރު ކުރިން - 10 ޑިސެމްބަރ 2015ހއ ދިއްދޫގެ 14 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ރަށު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި އެރަށު ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅާ ގޮތަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި މިއީ ދިއްދޫގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހިންގާ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ.

އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމަން އެއްބަސް ވެފައިވާ ދިއްދޫގައި ތާރު އެޅުމުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެރަށުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސީއެރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ހދ ކުޅުދުއްފުށީގެެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެމްއާރުޑީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސިއެރާ ކުންފުންޏާ 2016 އަހަރު އޮގަސްޓް މަހަށް ނިންމުމަށް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ހަވާލުކޮށްފައި އެވެ. ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށި މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިއްދޫގެ އާބާދީގައި 4200 އުޅޭ އިރު ކުޅުދުއްފުށީގައި 8440 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Ali 3 އަހަރު ކުރިން
  Hurihaa kameh kulhudhuhfuhtah tha gendhanvee ehen rashakah gendhaane kameh nei dho mee dhen ajaibeh.airpoarteh ves nun alhan vee nuves elheyne airporteh.dhen lalalaaaa
 2. ތުއްތުނާ 3 އަހަރު ކުރިން
  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލަސްވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުލިބުން ހިމެނޭ. ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބުދިނުމަށް ނަގާނެ މަހެއްހާދުވަސް. އަނެއް މައްސަލަޔަކީ މަސްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުކަން. މަގުގައި ތާރުތޯ އަޅާނީ، ގައުތޯ އަތުރާނީ، ބޮކިދަނޑިތައް ބަހައްޓާނީ މެދުގައިތޯ އަރިމަތީގައިތޯ، ދުވާރުގެ ފުޅާމިނަކީ 5 ފޫޓްތޯ 10 ފޫޓްތޯ. މަގުހަދަންވީ މައުމޫނުތޯ، އަންނިތޯ، ވަހީދުތޯ، ޔާމީނުތޯ؟ އެއަރޕޯޓް އަޅަންވީ ކުޅީގައިތޯ، ހިތްކިބިމުގައިތޯ، ކަނޑުގައިތޯ. ކައުންސިލުގެ އެއްމެންބަރަކު މީޑިޔާގައިބުނާނެ އެއީ ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށްގެއްލުނބޮޑުކަމެކޭ ކުރަނހެޔޮނުވާނޭ؟ އަނެއްމެންބަރު އަނެއްދުވަހު މީޑިޔާގައި ބުނާނެ ރައްޔިތުންތިބީ ކެތްމަދުވެފައި ފެންބޮވައިގެންފަޔޭ؟ ސަރުކާރުތަކާއި އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ވަސްވާސްދީގެން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުކުރަނީ. ނަތީޖާއަކީ ސަރުކާރުތަކަށް އެކަންކަން ނުކުރުމަށް ބަހަނާތައް ލިބުން. އަނެއް މައްސަލަޔަކީ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ސަރުކާރުގައިވެސް އަދި ޕޓީތަކުގައިވެސް އިސްސަފުގައިނެތުން. އަނެއްކަމަކީ މިރަށުންހޮވާފައިތިއްބަވާ މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރު ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އިދިކޮޅު މެންބަރަކަށްވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރަށް އިއްވޭފަދަ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް އެމެންބަރަކު ނިސްބަތްވާޕާޓީގައި ހުރިބަޔަކަށް ނުވާކަން.
 3. ފު 3 އަހަރު ކުރިން
  އަލީ ގެ ނަމުގައި ކޮމެންޓު ކޮށްފައި އެވަނީ ހާދަހާ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ހަމަ އެހާމެ ހަސަދަވެރިކަމާ ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ގަބީލާ ވަންތަ ތައައްސުބު ބޮޑު ޖާހިލެކޭ ކަލޭނޭ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ ތީ ތެދެއް. އެކަމަކު ކުޅުދުއްފުއްޓާ ތިނަދޫ އާ މިކަހަލަ މީހުން ގިނަ ވެފައި މަގުތައް އެހާ ޗަކަ ވެފައި ހުރި ރަށްތައް ހުއްޓާ ސަރުކާރުން އެބަ މަގުތައް ހަދައިދޭ ކުދިކުދި ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކުގަ ވެސް. ދިއްދޫ ވާހަކައެއް ނޫން މި ބުނީއެއް. ދިއްދޫއަކީ ތެދެއްމެ ބޮޑު ރަށެއް މީހުން ވެސް ގިނަ ރަށެއް. ސަރުކާރުން މިކަންތައް ކުރާ ގޮތުން އެނގެނީ މި މީހުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގެ އައުލަވިއްޔަތެއް ދަންނަ ބައެއް ނޫންކަން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމެއް ވެސް ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ހައްދާލަން ކޮށްފާނެކަން. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަމެއް ކޮންދޭން އޮތަސް، އިންތިޚާބު ކައިރިވީމާ ނޫނީ އެވާހަކަ ނުވެސް ދެއްކުން.
 4. ފު 3 އަހަރު ކުރިން
  ދެން ތުއްތުނާ އަރިހުގައި ވަރަށް އަދަބުވެރި ކަމާ އެކު ދަންނަވާލަން، ތިޔަ ވިދާޅުވާ މައްސަލަތައް އެބަ ހުއްޓޭ މުޅި ރާއްޖޭގަ ވެސް. ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތައް ނެހެދިފައި އޮތީ އެކަހަލަ އެއްވެސް އެއްބާރު ލުމެއް ނުލިބިގެނެއް ނޫން. އެއީ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ބޮޑު ވޯޓު ފީންޏަކަށް ވާތީ އެ މަޝްރޫޢު ވެސް ކުޑަކޮށް ވޯޓާ ގާތްކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ލަސްކޮށްލެވެނީ.