ކުޅުދުއްފުށީ ގެޔެއްގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 3 އަހަރު ކުރިން - 16 ފެބްރުއަރީ 2016ރޭފަތިހު ކުޅުުދުއްފުށީ ގެ ގެޔެއްގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ “ސީސަންވިލާ” ގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 5 ޖަހާކަށް ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ގުދަނަކީ ގޮނޑުން ހޮވައިގެން ގެންނަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގުދަނެވެ.

މި ހާދިސާގައި ގުދަން އިންވެގެންހުރި މަގުފާރުން ބައެއް ވެއްޓިފަވާއިރު އެގުދަނާއި އެ ގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ގުދަނުގައި ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވާލާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިފައިންނާއި އާންމުންނާއި ގުޅިގެންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް