twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
27th January 2020

އުތީމު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ އައިލަމް އަދި ވިއާމް

ޚަދީޖާ އާދަމް
Jun 24, 2019

އުތީމް ކައުންސިލުގެ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ މުހައްމަދު އައިލަމް އަބްދުﷲ އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުހައްމަދު ވިއާމް ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު ވިއާމެވެ. އަދި 3 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ ހައްވާ ރާޝިމާ އެވެ. ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ މުހައްމަދު އައިލަމް އަބްދުﷲ ލިބިފައިވާއިރު 3 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ ޝަޒުނާ އަބްދުއްލަތީފެެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ގިންތިން ބަލައިގެން ކިޔެވުުމުގެ ގޮފިން 1 ވަަނަ ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު ވިއާމަށެވެ. 2 ވަނަ އައިޝަތު ރާޔާއަށް ލިބިފައިވާއިރު 3 ވަަނަ ލިބިފައިވަނީ ނަސްފާ ނަސީރަށެވެ.

ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ގިންތިން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ އެކަނި ހޮވާފައިވާއިރު އެއްވަަނަ ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު ވިއާމަށެވެ.

ކީ ސްޓޭޖް 3 އަދި 4 ގެ ގިންތިން އެއްކޮށް ވަަނަ ހޮވާފައިވާއިރު ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު އައިލަމް އަބްދުﷲ އަށެެވެ. 2 ވަަނަ ހައްވާ ރާޝިމާއަށް ލިބުނު އިރު 3 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު މާއިޒް މުސްތަފާއަށެެވެ.

ކީ ސްޓޭޖް 3 އަދި 4 ގެ ގިންތިން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ 3 ވަނަ ނުހޮވާއިރު 1 ލިބިފައިވަނީ މުހައްމަދު އައިލަމް އަބްދުﷲ އެވެ.

ބޮޑެތިމީހުންގެ ގިންތިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ އަބްދުއްލަތީފް އިބްރާހީމަށެވެ. ދެވަނަ އައިޝަތު ނަހުލާއަށް ލިބިފައިވާއިރު 3 ވަނަ ދެބޭފުޅަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ނަޖުމާ ޔޫސުފާއި، އައިމިނަތު އަބްދުﷲ އެވެ.

އެެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 69 ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި 8 ބޮޑެތި މީހުން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355