ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 އަހަރު ކުރިން - 20 މާރޗް 2015ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ސައިކަލު ބުރެއް ޖަހައިފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެމްޑީޕީ ގޮފިން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ބަންޑާރަމައިދާނުން ފެށި މި ސައިކަލް ބުރުގައި 70 އަށް ވުރެ ގިނަ ސައިކަލާއި 2 ޕިކަޕް ބައިވެރިކޮށްފައިވެ އެވެ.

1

ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ސައިކަލު ބުރުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވައި އަޑު އުފުލާފަ އެވެ. މި ސައިކަލު ބުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

3


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ahmed 3 އަހަރު ކުރިން
    mihaaru dhookohlaifi....keh
  2. ފާތުން 3 އަހަރު ކުރިން
    ހާދަ މަދު ސައިކަލު ކޮޅެކޭ . ތިޔަތާ ނެތް 30 ހަކަށް ސައިކަލޔވެސް
  3. ali 3 އަހަރު ކުރިން
    3 kena nikumegen mi ulheni