ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރިކޮށްފައިވާ ވަނިކޮށް ހަވާއެރުވުމުން އަނާރާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 3 އަހަރު ކުރިން - 3 މެއި 2015އަނިޔާވެރުކަމާއި ދެކޮޅަށް ނަމުގައި މެއި 1 ވަނަ ދުވަހު މަލޭގައި ހިންގި މުޒާހަރާގައި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރިތާ ލަސްތަކެއްނުވެ ސަރުކާރުން ހަވާ އެރުވުމުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ހިތްހަމަ ނުޖެހުންފާޅު ކޮށްފި އެވެ.

އަނާރާ މިކަން ކުއްވެރި ކުރެއްވީ އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ
ANAARA

މޭޑޭގެ ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ރޫޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ރޭ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑު ކިޔާ ފުލުހުންނަށް ތައުރީފު ކޮށް ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ހާވާ އަރުވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއިން 193 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
    ތިހެnވެ މަބުނަނީ މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތް ކުރާ ސަރުކާރެކޭ!
  2. ފު 3 އަހަރު ކުރިން
    އެއިން ދަލީލުކޮށްދެނީ ޔާމީނަކީ އެއްވެސް ޓޭސްޓެއް ހުންނަ މީހެއް ނޫންކަން. އެންމެ ޖާހިލުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް މޮޅުކަން ދައްކަން ޖަހާ ކަހަލަ ސަކަރާތް ޖަހައި، ބްރޯމެން ހިނިގަޅާ ސްޓައިލް މީނާ ރައީސް ކަމަށް އިސްވީމާ ގެންގުޅެން މި ޖެހެނީ.
  3. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
    އެތެރޭގަ އެއްޗެއް ހުރި މީހެއްވިއާ މިވަރު ވާއިރު؛ އަމިއްލަ ނަފުސުގަ ވަކި ކުލަޔެއް ލައިގެން ނުހުންނާނެ! އެހެން ބަޔަކައް ތާއީދު ނުކުރިއަސް ގޯސްކޮން ކުރާކަމެއް ގޯހޭބުނާނެ! ފު މިއީވެސް ކުރިން މިސަރުކާރު ދިފާއުގަ ވަރައް ކޮމެޓުކުރި ކިއުންތެރިއެއް! އަޅުގަނޑައް ހީވަނީ ހަވާ އެރުވުން އެއީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްތެރޭ ކިހާ ފައިސާއެއް އަނދައިންދާ ކަމެއްކަން އެނގެނީ މަދު ބަޔަކަންހެން!