ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 އަހަރު ކުރިން - 2 އޯގަސްޓް 2015ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށީގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކާ މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުދުއްފުށީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ފެނަކަ ބުރާންޗުން ބުނެފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ފެނަކައިން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:45 ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޭބިސީތަކާއި ތަންތަނުން ކަރަންޓް ހިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދު ކެނޑިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ޖުމްލަ 20 ފޮޓަކުން ކަރަންޓް ކެޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. އެތަންތަނަކީ:

• ލޮޓަސްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ތެލާރު ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ޕާރިމްރޯޒްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފއަިވާ ފޮށި
• ރަންގަލި ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ރެހެންދި ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• މަސްޖިދުލް އޫލާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ޖީޒާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• މިރިހިމާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ސަންރައިޒްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• މަންޒިލްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ޕާކްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ސަންލައިޓްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ވިކްޓަރީ ހައުސްގެ ފާރުގައި ހުރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ބަނަފްސާވިލާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ދުނބުރިމާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ގްރީން ގްރާސްގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ހަފޮޅުގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ސުފާރާ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ގޯތި ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި
• އަނބުގަސްދޮށުގެ ކުރިމަތި ސަހަރާ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮށި

ކަރަންޓް ކެނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކަރަންޓް އައުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރައްވާ އިލެކްޓޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ހުރިހާ އެއްޗެހި ސްވިޗް ނިންވާލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކާ އެދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް