މާދަމާ މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 އަހަރު ކުރިން - 23 އޮކްޓޯބަރ 2015ޕަވަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ބްރާންޗުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުގައި މާދަމާ މެންދުރުފަހު 1:30 ން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭނެއެވެ.

އަދި ކަރަންޓް ކެނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކަރަންޓް އައުމުގެ ކުރިން، ބޭނުންކުރައްވާ އިލެކްޓޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ހުރިހާ ސާމަނެއްގެ ސްވިޗް އޯފްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް އެ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދޭކަމަށްވެސް އެ އިއުލާންގައިވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ހާމިދު 3 އަހަރު ކުރިން
    ތީވެސްކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން އެނގޭ ކަރަންޓް ކަނޑާލާ ފުޅިބައްތި ދިއްލަންވީ ބޯންއުޅުނު ބޮނޑިބޮވިފަމިތިބީ މިހާރު ޔާމިނުގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރުވަނީ ކުރެވުނު އެއްކަމެއްވެސް ނެތް މަގުތަކުގަ ފެންބޮޑުވެފަ އިރުކޮޅުކޮޅާ މަގުހަދަން ހަވާލުކޮށްފިޔޭކިޔާގެން ނޫސްތަކުގަ ޖަހާނެ މަގުތައް ނިމޭތަނެއް ނުފެނޭ ޔާމިނުގެ ވައުދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯޓް ވެސްނޭޅޭ ދަނޑުވެރިޔަކަށް 8000 ހާސް މަސްވެރިޔަކަށް 10000 ހާސް ކޮންމެ ކާވެންޏަކަށް ފުލެޓެއް އަންހެނުން ގޭގަތިބެގެން ވަޒީފާ ކޮންމެއާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަރެއް ކޮބާ 2018 ގަ ގަމާރުން ތައް ޔާމިނަށް ވޯޓްދޭށޭ ކިޔަމުންހިގާނެ އަމޯމަހާނަޔޭ ކިޔަމުން އަހަންގޯއްޗަށް ވަދެއްޖެޔާ —- ބޯންދޭނަން އަދި ދެކަށިމަތި ބިންދާލާނަން ގައުމަށްޓަކާ ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އާއި އަލީ މުޙައްމަދު އާއި ތަރަސޯޓް ޕީޕީއެމް ހޮޅު އަށީގަ އަގަޔަށް ގޮބޮޅި ޖަހާގެން ކަލޯމެނޭ ފެނޭތަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަމެއްކޮށްދޭތަން ގާމާރާ އަންނި ( މުޙައްމަދު ނަޝީދު ) ވެރިކަން ކުރިޔަކަސް ޔާމިނަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ އަންނި ( މުޙައްަމަދު ނަސީދު ) ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ،މުސްކުޅިންނަށް އިނާޔަތް ،ކިޔަވާކުދިންނަށް ހިލޭފޮތް ފަންސުރު ، އަގައަރުވަންތިބޭ ކަލޯމެން ދެންވަގުތެއް ވެއްޖެޔާ ކުނިކޮށްޓަށްގޮސް ކުނިގޮނޑުހާވާ އެހެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަލޯމެނަކަށް ، އިގުސިސޯދު މޮޅުމީހަ ޔާމިނޫ ގުއިރީފަ ގުއިތަފާލުގަ ދަނޑިންތަޅާ
  2. މީހެއް 3 އަހަރު ކުރިން
    ހާމިދޫ... ހަޖަމް!!
  3. މީހެއް 3 އަހަރު ކުރިން
    ހާމިދު ކޮންމެމީހަކަށް ކޮންމެއެއްޗެއްގޮވިޔަސް އެއީ ކާކުކަން ދެެނެހުރެ އެއްޗެހިގޮވާ! ހާމިދަށް ވެރިކަން ކަމުދިޔަސް ނުދިޔަސް ތިގޮތައް ގައުމުގެ ވެރިޔާއައް އެއްޗެހިގޮވުމުގެ ހައްގެއްނޯންނާނެ!