twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
3rd March 2021

ކުޅުދުއްފުށީ މާފަލު ހިޔާގެ ރޯހައުސްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

Apr 29, 2017

ކުޅުދުއްފުށީ މާފަލު ހިޔާގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިހުރި 40 ރޯހައުސްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިފި އެވެ.

މާފަލު ހިޔާގައި ހުރި 40 ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ 25 ރޯހައުސް އެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިޖުރަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެސަރަހައްދުން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ 15 ރޯހައުސް އެވެ.

މި ރޯހައުސްތަކުގެ ގުރުނެގުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެ އާއި މިއަދު ތިލަދެކުނު ސިނަމާގަ އެވެ.

މާފަލު ހިޔާއިން ގުރުއަތުލުމުން ރޯހައުސް ލިބުނު ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން:

މުނީރާ އަލީ، ކޯފީގެ

ސީމާ އަބުދުﷲ، ކުރަހާގެ

މޫސާ ރަޝީދު، މާވަޑިގެ

އަލީ އިބުރާހިމް، ލަކްސް

ޖަމީލާ އަލީ، ކޯފީގެ

އަބުދުﷲ އަލީ، ގުލާބީގެ

ހުސެއިން އިބުރާހިމް، ލަކްސް

މުނީރާ އަލީ، ޑައިމަންޑްވިލާ

މަރިޔަމް މުހައްމަދު، ދަނބުރުއްދޮށުގެ

ޒަކަރިއްޔާ އިބުރާހިމް، ރަސްފުށި

އަލީ އިސްމާއިލް، ކަސްތޫރިގެ

ހަދީޖާ އުމަރު، ފިނިވާގެ

ޝަހީދާ އަބޫބަކުރު، ހަތިހާ

ހަރިއްޔާ އަބުދުއްރަހުމާނު، ދެވިނަގެ

އަބުދުލް ލަތީފް އަލީ، ގުލާބީގެ

އަބުދުލް ސަލާމް އަބުދުލް ރަޝީދު، ގޮބޮޅި

އަބުދުލް ސަލާމް މޫސާ، ތަލްފޯނުގެ

އައިޝަތު އިބުރާހިމް، ފިނިފެންޖަންބުގެ

އިރުޝާދު ހަސަން، ތެލާރުގެ

އާމިނަތު އިބުރާހިމް، ޖަވާހިރުވާދީ

މައިމުނާ ޔައުގޫބު، އަރިސް

އާދަމް އުމަރު، ގޯބިލިމާގެ

ޒުލެއިހާ އިބުރާހިމް 1/2002

ޝަޒްނާ އާދަމް، ފީފާ

އާދިލް ރަޝީދު، ސިނަމާގެ

 

މާފަލު ހިޔާއިން ގުރުއަތުލުމުން ރޯހައުސް ލިބުނު އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން:

އާދަމް ޝަޒީމް، އިރުދޭމާގެ/ ހދ ކުރިނބީ

މަމްދޫހް އަލީ، ބަހާރުގެ/ ހއ ތުރާކުނު

އިބުރާހިމް ޝާހިދު، އެލަސްކާ/ ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު

މުހައްމަދު ނިޔާޒް، ގުރީންވިލާ/ ހދ ވައިކަރަދޫ

އަހުމަދު ފަހީމް، ފުރުންމާގެ/ ހދ ވައިކަރަދޫ

އާއިޝަތު ޝާއިރާ، މާސް/ ހދ ވައިކަރަދޫ

ހަސަން މުހައްމަދު، މ ރާޅުވެލި/ކ މާލެ

އުބައިދުﷲ ޝަރީފް، ދާރުއްސަލާމް/ ހދ ކުމުންދޫ

އިބުރާހިމް އާމިރު، ތަފްތަރު ނ 6040 މާލެ

ޒައީމާ ހަސަން، މަލާޒް/ ށ ބިލެއްފަހި

އަލީ ފިރާޤް އާދަމް، ބީޗްވިލާ/ ހދ ނާވައިދޫ

އާމިނަތު ސުދާ، ރަމުޒް/ ހދ ނެއްލައިދޫ

ހައްވާ ހަސަން، ވީނަސް/ ހދ ކުމުންދޫ

އައިޝަތު މުހައްމަދު، ސޯސަންމީޑް/ ދ ބަނޑިދޫ

ނަސްރުﷲ މުހައްމަދު، ޝޭޑީގުރޯ/ ހދ ވައިކަރަދޫ

މި ރޯ ހައުސްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވީނަމަވެސް އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355