ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އެއާޕޯޓް އަޅައި، ކުޅީގައި ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 9 months ago - 22 ޖުލައި 2017ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަޅުއްވައި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވައުދުވެވަޑައި އެއާޕޯޓް، ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އަޅައިދެއްވާފައި އެސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރު ކުޅި ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

އެއާޕޯޓް އަޅަން ދެ ސަރަހައްދެއް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާ ރޭގައި ވަނީ އެއާޕޯޓް އަޅަން އިތުރު ތަނެއް ރައްޔިތުން ދައްކާފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހާބަރ އެކްޕެންޝަން މަޝްރޫއުއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ރޭ ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ވައުދުވި އެއާޕޯޓް ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އަޅައި ދިނުމަށެވެ. އެސަރަހައްދުން އެއާޕޯޓެއް ހެދޭނެ ވަރުގެ ޖާގަ ލިބޭކަމަށެވެ.

އަދި ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރު އުތުރުކޮޅު ކުޅި ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށެވެ. ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް، ނެރު އަމީނީމަގާ ދިމާއަށް ކަނޑާދިނުމަށް އޭނާ އެދުނެވެ.

“ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ދެކުނު ކައިރިން ފެށިގެން އުތުރު ބަނދަރާ ހަމައަށް 2000 މީޓަރު ދިގުން އެބަ ލިބޭ. އެއާޕޯޓެއް އަޅައި ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ފަޅު ހިއްކާފައި ރަންވޭއެއް ހަދާދޭށޭ މޫދުގައި.  އެހެންވެއްޖާ 1800 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ 320 އެއާބަސް ޖެއްސޭނެ” މުހައްމަދު ޒުހައިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުހައްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވީ އުތުރުކޮޅު ކުޅި ސަހަރައްދުގައި ޝީޓްފައިލްކޮށް ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށްދިނުމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރުކޮޅުގައި ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުން އެތަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެތީ އަދިވެސް ވަނީ އެމަސައްކަތް ނުފެށި އެވެ. އެއާޕޯޓް އަޅައިނެ ތަނަކާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވުން ތަކެއް ހުރި އިރު ބައެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރަށުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގަ އެއާޕޯޓް އަޅަން ށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Rashumeehaa 9 months ago
  Meehaku bunaahaa thaaku nujehey alhaakah. Thikamaa ekanitha masvaraalurun othee irukolhakaa irukolhaa.. boleh noonaane. Kaleymen beynun kameh kuranee ehenyaaves beynun iraku. Thikanves kureema v nun.
 2. Rashumeeha 9 months ago
  Mohamed zuheyru bubaanee eynayah faidhaavaagothah. Eyna viyafaari kuriaraane gothah.
 3. Hassan manik 9 months ago
  Foari Eba huri dho thi airport akah ... Dhen e bin ehkoh e gehluneenu aneh kaa ..
 4. Mohamed 9 months ago
  Airport eh alhaa kamuga vagngnaa rashugavarah bodu bireh ekamah bandhu vee. Eahvure rashah faidha a huri kankamah visnaalua varah rangalhu...
 5. ތާރުކުނާ 9 months ago
  ތޭންކްސް ބޮަސް
 6. Hussain 9 months ago
  Raanjjey ga kithah futusal dhadu tharah gee kon dheefitho
 7. ޖީން ޕޯލް ސާޓްރާ 9 months ago
  ތިހެން ހަދައި ފިއްޔާ ރަށު ބީޗް ގެއްލި ރަށު މޫނުމަތި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލޭނެ ، ރަށު އިރުމަތީގެ މެދާކައް ހަމައިން ޖަލާލުއްދީން އިސްކޫލު ބިއްދަށުން ކަނޑާ ހަމައަށް ކައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ރަންވޭ އަޅަން ވީ.
 8. ma 9 months ago
  hurihaa molheh nuvaane.
 9. Airport 9 months ago
  Thimeehun thee kanthahthah kohdheyne heyovaa varuge baey noon....mi sarukaaraa dhekolhu ekam bodethi konme masroo ey dhenthibi rayyathun athun feyreybaey
 10. mohamed zuheyru 9 months ago
  puh
 11. Ali 9 months ago
  Dekunu kolhu hama enme bast
 12. Rashumeehaa 9 months ago
  Kulhudhufusheega alhan v seaplane terminal eh.hanimaadhoon kulhudhufutah airtaxi ga dhathuru kuraa gotha.
 13. Puh 9 months ago
  Kulhy ga bandaru hadaafa magukolhun kadinma kendeema kon moosumehgata etanah vanaaneee kiriyaa raalheh hutas nuvadeveyne zuhairumen visnani goathi nudah adives bandaru gendan
 14. Foohi 9 months ago
  Air port ves hama alhan v mohmed zuhairu buna gotheh hadhane kameh neh... Hospita india aa havalukury kaaku ge hiyaalu hoadhafs... Miharu ethanun nuvey kurin v varu vx... India meehun naky v dhahi baeh... Huriha muahxafun naa eky vikkaly... Musaara nudhy gana thalhuvaanethy v ma india muahxafun thah kedigen dhany... Adhi assandha husvegen laari nagan feshyma mirashu meehun nah visney nee..
 15. އަލިބެ 9 months ago
  ޒުހައިރު އެ ބުނުއްވާ ގޮތަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ގެ މުސތަގުބަލަށް ވ ވ ނުރަގަޅު ގޮތެއްކަމަށް ފެންނަނީ އެއަރޕޯޓެއް އޮތުމަކީ ވ ފަސޭހަވާނެ އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއް އެހެންވީމާ ކުޅުދުައްފުށީ އިރުމަތީފަރާތު ހޭޅިން ފަށާއިގެން އިރުމަތީ ގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ވުރެ ރަގަޅު ގޮތެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ ސަރުކާރުން މިހާރު ހިނގަވަމުންގެންދަވާ ހުޅުލެއާ މާލެއާ ދެމެދުގައި ހަދާ ފާލަމާ އަދި މާލެއާ ބައެއް އެހެންރަށްރަށުގައި ކުރަމުން ގެންދާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ކުރިން ބުނިގޮތަށް އެއަރޕޯޓެއް ނުހެދެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތޯ ؟