ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި އެއާޕޯޓް ހިމަނައި،އެކަން ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 24 ޖުލައި 2017ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، މިރަށު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި އެއާޕޯޓް ހިމެނިކަން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވަނީ ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހަބީބު ސޮއެކުރައްވައި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި އެވެ.

1200  މީޓަރުގެ ދިގު ރަންވޭއަކާ އެކު ގާއިމްކުރާ މިއެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އުތުރުކޮޅު ކުޅިން ބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އަބްސީ 1 އަހަރު ކުރިން
  ރަންވޭ ފޮތުގަ އޮންނަތާ 3 އަހަރު
 2. Zilaal 1 އަހަރު ކުރިން
  Shukuriyya raees Yamin
 3. Airport 1 އަހަރު ކުރިން
  Adhives alhan nu ulhey dho .. Airport elheema noonr rasah nudhaan hithu laigen ma mi huhnanee
 4. ކަތްދަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ބޮނބިކޮޅު ނަގަންދާން ވީބާ... އަންގާލާތި ދާން ވީމަ..
 5. އަހްމަދު ޝ 1 އަހަރު ކުރިން
  ރައީސް ޔާމީންއަށް ސެލިޔުޓް ކުރަން މިރަށައް ތިޔަކޮށް ދެއްވާ ކަންކަމަށް ، 30 އަހަރު ތެރޭގާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީކަމެއް ނެތް އެހާވަރަށް ސަޕޯރޓް ކޮށްގެން
 6. Kada 1 އަހަރު ކުރިން
  1200 meter inthan mashah fennanee
 7. Kulhudhuffushi 1 އަހަރު ކުރިން
  Thank you raees yaameen
 8. ރޯ ހައުސް 1 އަހަރު ކުރިން
  އެއަރޕޯޓް އަޅާ ވާހަކަ ދައްކާތީ ދޯ ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލު ނުކޮށް އެހުރީ! މަހިތުން ރޯ ހައުސްތައްވެސް ނަގަންޖެހޭނެ އެތަނުން
 9. އަލީ 1 އަހަރު ކުރިން
  Varah bodah sukurihyaa yaameen