ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި އެއާޕޯޓް ހިމަނައި،އެކަން ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 9 months ago - 24 ޖުލައި 2017ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، މިރަށު ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި އެއާޕޯޓް ހިމެނިކަން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވަނީ ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ހަބީބު ސޮއެކުރައްވައި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި އެވެ.

1200  މީޓަރުގެ ދިގު ރަންވޭއަކާ އެކު ގާއިމްކުރާ މިއެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އުތުރުކޮޅު ކުޅިން ބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އަބްސީ 9 months ago
  ރަންވޭ ފޮތުގަ އޮންނަތާ 3 އަހަރު
 2. Zilaal 9 months ago
  Shukuriyya raees Yamin
 3. Airport 9 months ago
  Adhives alhan nu ulhey dho .. Airport elheema noonr rasah nudhaan hithu laigen ma mi huhnanee
 4. ކަތްދަ 9 months ago
  ބޮނބިކޮޅު ނަގަންދާން ވީބާ... އަންގާލާތި ދާން ވީމަ..
 5. އަހްމަދު ޝ 9 months ago
  ރައީސް ޔާމީންއަށް ސެލިޔުޓް ކުރަން މިރަށައް ތިޔަކޮށް ދެއްވާ ކަންކަމަށް ، 30 އަހަރު ތެރޭގާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީކަމެއް ނެތް އެހާވަރަށް ސަޕޯރޓް ކޮށްގެން
 6. Kada 9 months ago
  1200 meter inthan mashah fennanee
 7. Kulhudhuffushi 9 months ago
  Thank you raees yaameen
 8. ރޯ ހައުސް 9 months ago
  އެއަރޕޯޓް އަޅާ ވާހަކަ ދައްކާތީ ދޯ ރޯ ހައުސްތައް ހަވާލު ނުކޮށް އެހުރީ! މަހިތުން ރޯ ހައުސްތައްވެސް ނަގަންޖެހޭނެ އެތަނުން
 9. އަލީ 9 months ago
  Varah bodah sukurihyaa yaameen