ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯޓާ ތީމް ޕާކެއް ހަދަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 12 ނޮވެމްބަރ 2017


އުދުހޭ ނަމަުގެ ޕީޕީއެމްއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ--

ރާއްޖޭގައި ތިން ސަރަހައްދުގައި ވޯޓާ ތީމް ޕާކު ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ވޯޓާ ތީމް ޕާކު ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“އުދުހޭ” ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރުވެސް ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ސްޕޯޓްސް އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ 70 އިންސަތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފީފާގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޒަމާނީ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތްވެސް ދާދި އަވަހަށް ނިމިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އިރުތިޝާމު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 76 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ގާއިމްކޮށް ނިންމާ، މިހާރުވެސް ރަށްތަކުގައި 110 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކަށް ހާއްސަ ކޯޓްތަށް ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަޝްރޫއުއާއެކު ގިނަ ޒުވާނުންތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބި، އެއާޕޯޓްގެ ސަބަބުން ސީދާކޮށްނާއި ނުސީދާކޮށް މިސަރަހައްދުގެ ޒުވާނުންނަށް ފައިދާކުރާނެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް