ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދެ ފަޅެއް ތަރައްގީކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 13 ނޮވެމްބަރ 2017


މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި "އުދުހޭ" ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޮޑު ދެ ފަޅެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

“އުދުހޭ” ނަމުގައި ރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޮޑު ދެ ފަޅެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި މަސައްކަތް މާދަމާ މާލެގޮސް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށިން ލޯންޗެއްގައި ފުރައިގެން މިނިޓުން ދެވޭހާ ވަރު ކައިރީގައި ބިޔަ ދެ ފަޅު އެބައޮތްކަމަށާއި އެ ދެ ފަޅުގައި ޒޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް މާދަމާ ގެޒެޓްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއެކު އެފަޅުތަކަށް ގޮސް އެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް ފަޅަކީ 780 ހެކްޓަރުގެ ބޮޑު ފަޅެއްކަމަށާއި އަނެއް ފަޅުގައި 1000 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިމަޝްރޫއުއަކީ 200 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޕްރިޖެކްޓެއްކަމަށާއި މިކަމުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކޮށްގެން ހަތަރު ހާހެއްހާ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފަޅުތަކުގެ އިތުރުން ޒޫރިޒަމަށް ތަރައްގީކުރާނެ ރަށްތަށްވެސް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި ހދ ކޭލަކުނަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިދާނެ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ދަވޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  ގާތް ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އެވެ. ލަންކާ އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި މެދު ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކަށް ދިވެހިން ނުލާން. އެއިރުން އެމެންނަށް އެ މަގާމް ތައް ފުރޭނެއެވެ. އެމެން އެމަގާމް ތައް ފުރަނީ އެއް ނޫނޭ ކަޓް ކައި ކައި މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް ވަނީ އޭ. ރާއްޖޭގައި އެބަހުއްޓޭ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް ގައި ލަންކާ މީހުން ތިބެގެން ބަނބުކޭލާއި ކާށި ހުންނާއި ކައްޓަލަ އާއި އަދި އަލަ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވުރެން ބޮޑު އަގުގައި އެއާރޕްރައިޓް ކޮށް ޑެއިލީ ކޮށް ގެންނަ ރިސޯރޓްސް ތައް. މީގައި ވާ ގޮތަކީ އެތަންތާނގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ގައި ބޮޑުންނަށް މިތިބެނީ ލަންކާ މީހުން ސްޓޯރުގައި ތިބެނީ ލަންކާ މީހުން އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ގައި ތިބެނީ ލަންކާ މީހުން. ބޮޑު ނެޓް ވާރކެއް އަޅައިގެން ނެޓް ވާރކްގެ ދަށުން މިކަން ކުރަމުން ދަނީ. މިކަން ކަން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބަލަން. ބަދަލު ކުރޭ މިކަންކަން.
 2. އައިކުޑް 1 އަހަރު ކުރިން
  ހދ. އަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދު އިތުރު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ގާތު އޮތް ދެ ފަޅު ހިއްކަިއގެން އެތަނުގައި ރިސޯރޓްސް ތައް ހަދާނަމަ އެފަޅު ތަކާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާ ބްރިޖް ތަކުން ޖެހޭނެ ގުޅުވާލަން ޗައިނާ އިން ލޯން ނަގައިގެން. ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ފަޅަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފަޅު. އެފަޅަކީ އެއީ މަކުނުދޫ އިން ފެށިގެން ގޮސް ރާ އަތޮޅާއި ޖެހެން ދެން އޮތް ބޮޑު ފަޅަކަށް ވާތީވެ އެފަޅުގައި ހިއްކާލެވޭނެ ކޭވީ ވަރުގެ 1000 ރަށް. މިކަން ވެސް ކުރަންވީ އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ގެ އެހީގައި. އެމްޓީސީސީ އަށް މިފަޅު ދޭންވީ 100 އަހަރަށް. ދެން އެމްޓީސީސީން މިފަޅުގައި 1000 ރަށް ހިއްކާ ވިއްކާލާނީ ޗައިނާގެ މުއްސަނދި ކުންފުނި ތަކަށް ޖަޕާނުގެ މުއްސަނދި ކުންފުނި ތަކަށް އަދި ސައުތު ކޮރެޔާގެ މުއްސަނދި ކުންފުނި ތަކަށް. އަދި މަކުނުދޫގައި އެއާރޕޯރޓެއް ވެސް އަޅަން ކުޅުދުއްފުށީ ސައިޒުގެ ރަށެއް ވެސް ހިއްކާލާނީއެވެ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި.
 3. އައިކުޑް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން ލާރޖް ކޮށް މިއަޅާލަނީ އޭ އެއާރޕޯރޓް އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަކީ މީ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމޭ މަމެން ބުނަނީ މިހެންވެގެންނޭ ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ. ދެން އެމްޑީޕީ އަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތޭ ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން މަމެންނަށް ވަޓްސް އެޕް ކުރަމުން އެބަދެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ދެން ތަމެން ވެސް ރަނގަޅު ވާނީ ތިޔާ ގުދަނެއް ހެން ހީވާ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ގައި ނުތިބެ އެތަނުން ނިކުމެގެން ކެޓް ވޯކް ޖައްސަމުން އަންނަންވީ މަމެން ޕިންކީން ގޯއްޗަށް ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ކާން. ދެން އެހެން ބަނބު ކެޔޮ ކާން ތިބޭ އިރު ޕިންކް ފޯރމް ފުރާނެ ގޮތް ދަސް ވެސް ކޮށްލެވޭނެ އެއް ނޫން ދޯ. އޯއް ޔޭއް. އައި ރިއަލީ ލައިކް އިޓް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް ދެޓް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..
 4. ބޮލިހިލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން ހަމަ އެއާރޕޯރޓް އަޅާނީ. ކުޅި ނުހިއްކަން އެކަމާއި ވިއްދި މީހުން ދެން ދަގަ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން އިނގޭ. ތަމެންނަށް ދެން ލިބޭނެ ވޯޓެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު މިހިރަ ނެސްޕްރޭ ހުސް ކުރި ދަޅު ހިފައިގެން ދަގަ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ދަގަ ދަގަ ދަގަ ބޮލިހިލަން. ބޮލިހިލާދޯ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ..
 5. ވިސްނާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  ހދ. ގައި 1500 އެނދު އިތުރު ކުރުމަށް ޓަކައި ހދ. ގައި ސްޕެޝަލީ ކުޅުދުއްފުށީ ގާތުގައި ހުރި ތިލަ ފަޅު ތަކާއި ގިރި ތައް ހިއްކާލާ އެ ފަޅު ތަކުގައި އެބަޖެހޭ ރިސޯރޓްސް ތަކާއި އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ތައް ތަރައްގީ ކުރަން. އާބާދީ ބޮޑު ނަމަވެސް އައްޑޫ އަކީ އެއީ ފިރިހެން ވަންތަ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްގެ މަސައްކަތް މަދުން ދަންނަ މީހުން ތިބި އަތޮޅަކަށް ވި ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އެއީ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލް ގެ މަސައްކަތް ކުރަން ދަންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތިބި ރަށެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ގާތުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މީ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
 6. ހިޔަޅު 1 އަހަރު ކުރިން
  kurin vesq afeefuddinuga jalsaawewqgavesq tikahala 5varakah risothedhi kobaaba? erisottash wanehkka anehdhogu
 7. އޮޅާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދި އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އިކޯ ކެއާ އިން ކޯޓަށްދިޔައީ އޭ. އެހެންތޭ. ކޮބާތޭ އިކޯ ކެއާ އަކީ. ތަމެން ތިޔާއީ ކިއްލި ތަޅާ އިން ތިމާވެށި ކިޔެވި ބަގައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި އެއާރޕޯރޓް އަޅާތީވެ އަނެއްކާ ގޮރު ކޮށި އަރައިގަނެގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު. ތަމެންނަށް ކީއް އީއައިއޭ އޮޅާލާ ކުޅި ހިއްކާ އެއާރޕޯރޓް ހެދި ނަމަވެސް އެއީ ތަމެންނާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ބިކޮޒް މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. މިހާރު ކަޑައްތު ކުރަމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔާތެކޭ އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. ކޮން އީއައިއޭ އެއްތޭ. އީއައިއޭ އޮޅާލާ..
 8. އޮޅާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދި އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އިކޯ ކެއާ އިން ކޯޓަށް ހުށައެޅި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ. މިހާތަނަށް ލޯކަލް އެންވަޔަރުމެންޓަލިސްޓުން ނުވަތަ އީޕީއޭ އިން ސެރޓިފައިޑް ކޮށްފައިވާ ކޮންސެލްޓެންޓުން އީއައިއޭ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ބަނދަރުގެ ބޭސިންތެރެ ހީވަނީ ކުޅި އެއް ހެންނޭ އެ ތަނުގެ އެތެރޭ ފެނުގައި ހުންނަނީ ފެހި ކުލައޭ. އެއްވެސް އީއައިއޭ އެން ނަހަދާ ހަމަ އެކަނި އެންވަޔަރުމެންޓަލް އެޕްލިކޭޝަންސް އިންޖިނިއަރިިންގް ހަަދަިއގެން ހެދި ތަނެކޭ މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ޓީ ޖެޓީ އެތަނުގެ ހާބަރ ބޭސިންގެ ލޮނުގަނޑުގެ ކުލައިގައި ފެހި ކުލަ އެއް ނުހުރެއޭ. ރާއްޖޭގައި ހަދާ އީއައިއޭ އަކީ އެއީ އީއައިއޭ ކޮންސެލްޓެންޓުން ފައިސާ ނަގަންވެގެން ހިންގާ ގޭސް ގަނޑެކޭ އެމެންނަށް އެންވަޔަރުމެންޓަލް އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނޭގޭނެއޭ އެމެން ނަކީ އެއަށް ވުރެން ރަނޑު ބަޔެކޭ. އަދި އެވައްތަރު އީއައިއޭ ތަށް ޖެހޭނީ އޮޅާލަންއޭ.