ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށްވުމަށް ބޭނުންވަނީ 180 މީހުން: ނަޝީދު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 13 ނޮވެމްބަރ 2017


މެމްބަރުން ނަޝީދު--

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް މިރަށުގެ ދަފުތަރަށް މަދުވަނީ 180 މީހުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 180 ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ދަފުތަރުގައި ރައްވެހިންގެ ގޮތުގައި ޖެހުން ކަމަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން ގާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތަށް ފުރިހަމަކުރެވި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުަރްނޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގު މަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް އެއީ ކޮންއިރަކުހޭ ސިޓީއަކަށް ވަނީ ހަމައެކަނި ހުރަހަކީ 180 މީހުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްވެހިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ދިއުން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ކުރެވޭނެ” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުރު ނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ހުވަފެނެއް އަދި އުންމީދެއް ކަމަކަށެވެ.

ޕީޕީއެމް ރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި “އުދުހޭ” ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިރަށުގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ 18 މަގާ ގުޅިގެން އިތުރު މަގުހެދުމުގެ ފިޔަވައްސެއް މުހިއްމުވާ ކަމަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ނިމްސްއާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ދެއްވި ތާރީހުތަކުގައިވާ ގޮތަށް އާ ހިދުމަތްތަކެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލިބިގެންދިއުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

“އުންމީދަކީ މިނިސްޓަރު ނާޒިމް އެދުވަހު ތާރީހުތަކެއް ދެއްވާ އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް އެކި އެކި އާ މަސައްކަތްތަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފެށި އާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަށް އުފެދި، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ މެނޭޖްމަންޓާއެކު އާ ހިދުމަތްތަށް ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލިބޭ ލިބޭގޮތްވުން، މިހާރުވެސް ބަދަލުތަށް ދަނީ ފެންނަމުން” މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. 1. އަލީ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީގެ އާބާދީ އެންމެ މަދުވެގެން 25000 އަށް އަރަން ޖެހޭ އެބަ. އެކަން ކުރުމުމަށް ރަށުރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލަރުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅު.
  1. ގަމާރު 1 އަހަރު ކުރިން
   އައްޔާ އެކީއުރަންތަ މާލެގޮތައް ކޮންމެ އަކަމީޓަރަކައް ދެސައިކަލާ، 10 މީހުން ހަމަކުރަންތަ؟ އަރާދުމުން ނޭވާނުލިވި ތޮއްޖެފަވާ މީހުނާހެދި ކުރިޔައް ފިއޮޅެއްނޭޅުއް އެއީތޯ ތަރައްްގީއަކީ! މިގައުމަކައް ބޭނުމެއް ނުވޭބޮޑެތި ސީޓަކެއް ރާއްގެ އެންހާސް ސިފަޔަކީ ޖަޒީރާވަންތަކަން!
 2. އަބުލޯ 1 އަހަރު ކުރިން
  އަލީ ތިޔަ ބުނިހެން ކައިރިބައެއް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންތެރެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތް ތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭންވީ.
 3. އައިސްދައިތަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިޔާ ބުނީ ހެޔޮކޮށް. ދައިތަޔަށް ރޭގައި އެސޮރު ދެއްކިވާހަކަތަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެންމެ ކަމެއްފިޔަވާ. އެހެންމިބުނީ ބޮނބިފާ ކޮށްގެން އޭގެން މިހާރު ނަހަދާ ފާޑު ފާޑުގެ ސާމާނު ހަދާ ވީޑިޔޯއެއް މަގޯތި ސޮރު ދެއްކި އިހަށްދޮހު. އެހެންވީމާ އެކަން ހުއްޓައި ނުލައި، ނެތި ނުކޮށްލަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ކޮށްލަންވީ. ކުޅިނެތަކަސް ވާނެ. ބޮނބިތަޅާ ފެކްޓަރީއެއް ކައުންސިލުން ހަދައިދީފިޔާ މުސާރަޔަށް ދައިތަވަސް ދާނަން ރޯނުވަށައިދޭން.
 4. ބީޓްއިޓް 1 އަހަރު ކުރިން
  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަކީ ތިޔާއީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޒިންމާ ދާރުވާ ބަޔަކު ތިބޭ ތަނެއް ނޫނޭ. މަމެން ޕިންކީން އެންމެ ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަސް ވަރު ކުއްޓި ކަންކުރި ގޮތް މަމެންނަށް ނޫންތޭ އިނގޭނީ އެކަމަކު ދެން މިހާރު މާ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވެގެން ރަނޑު ފާޑަކަށް އައިސް 180 މީހުން ލިބުނީމާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަކަށް ހެދޭނެއޭ ކިޔާ ކޯއްޗެއް ހަދާނަމޭ ހިތާތޭ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ދެކޮޅުން ކާ ލޯޔަރޭ މެން އުޅޭ އުސޫލުން. ތަމެންނަށް ތިޔާ ގަނޑު ގަނެވޭނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައިއޭ މަމެން ޕިންކީން ވެރިކަމުގައި މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ނުފުއްޕޭނެއޭ ފުއްޕިގެން ނުވާނެއޭ ތްރީ ލައިން ވިޕާއި ޚިލާފުވާ އެއްޗެހި ތައް ވަގުތުން ޕާރޓީން ކަނޑާލާ ސައިޒު ކުރަން ވާނެއޭ. ކޮން ސިޓީ އެއްތޭ ސިޓީ އޮޅާލާ ޖަހާ ބަލަ ކުއްޓި އެއަށް ވުރެން މުހިއްމު ފައިސާ ޕްރިންޓް ކުރާ މަސައްކަތް ތެރިންނަށް ބިން ދޭނެ ވާހަކަ ދައްކަން ތަމެންނަށް ނޭގުނީ އެއީ ތަމެން ރަނޑު ކަމުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު. ބަޖެޓަށް ޖެހޭނީ ވޯޓް ދޭން އެނޫން ނަމަ ސައިޒް ކަޓް. ބީޓް އިޓް ޖަސްޓް ބީޓް އިޓް. ބީޓޭ އިޓް ބީޓް އިޓް. ޖަސްޓް ބީޓް އިޓް.