ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ، އެއީ އަޅުވާ އަނދުނެއް: އެމްޑީޕީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 13 ނޮވެމްބަރ 2017ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ ދަޅަ ދެއްކެވިނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ މަގްސަދަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަންޒަރު ދައްކައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނެއްކާވެސް އަނދުނެއް އެޅުވުން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެޕާޓިން އިއްުޔެ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާނެ ކަމަށް 2013 ގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ހަތަރު އަހަރު ފާއިތުވެގެންދާއިރު އެކަން ނުކުރައްވާ ކަމަށެެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މި ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް ނާޅާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތައް އޮޅުވާލަމުން ގެންދާކަމީ މިޕާޓީން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާމެދު އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލުމަށް އެ ޕާޓީން ގޮވާލާކަމަށްވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީން ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލަމުން އަބަދުވެސް ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އިހްސާސްތައް ދެނެގަނެ އެރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލުކުރެވޭނޭ ވިސްނުމުގައި ކަމަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލާނީ އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރެއް އެ ޕާޓީގައި އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއަށް ވެފައި މިޕާޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އިގްތިސާދީ ނާރެސް ކަމުގައި ވުމުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް މިޕާޓީން އެކުލަވާލާނޭ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޕާޓީގެ އެތަސައްވުރު ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ގޮތުގައި ކުރެހިގެންދާނީ ކުޅުއްދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ އާނ ބަހާއެކުގައި ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ވައިގެ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްދޭނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމުގައި ދަންނަވާ ކަަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އޮޅާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދި އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އިކޯ ކެއާ އިން ކޯޓަށް ތިޔާ ދިޔައީ މީ ކޯޓަށް ދާވަރުގެ ކަމެއް ތޭ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ. ހަމަ އެކަނި ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި އަސް އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހުއްޓާނަމޭ ތިން މަރުހަލާ ނިމިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އައުމުންނޭ މަމެން ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓާލާނީ އެ ހާ ތަނަށް ދާންވާއިރަށް އޮންނާނީ އެއާރޕޯރޓް އަޅާ ފްލައިޓްސް ތައް ޖައްސަން ފަށާފައޭ. އެއިރުން ހުންނާނެ ދޯ ރަނގަޅަށް ކޯޓަށް ގޮސް ގެން ރާކަނި މަސް ކެވިފައި. ތިބެބަލަ މައިތިރިވެ ގޭގައި ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ތައް ބަލަން ތަމެން އީކޯ ކެއާރ އިން. ކޮން އީކޯ ކެއަރ އެއްތޭ ބޮޑު އެއް އީކޯ ކެއަރ އޮންނާނީ އިނގޭ. އީކޯ ކެއަރ އޮޅާލާ ޖަހާބަލަ ޓްވިޓަރޭ ބަނާނާ ޖަހާ ގޮތަށް އިނގޭ.
 2. Vaanuvaa 1 އަހަރު ކުރިން
  Thi dhahkany beykaaru vaahaka dhen ekan kan ves adhi tharahgee ves gen naany ppm in dhen ehen kamakaa mdp in ulhen vynun.
 3. ޢިއްސެ 1 އަހަރު ކުރިން
  ބުރާންތިވިއަސް ބޮދުވަރު...
 4. ސޯފާރ 1 އަހަރު ކުރިން
  އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރެއް ހަދާނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށް ވުމުން މިހާރު ދެން ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖާ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ދެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދޭ އެއް ރަށަކީ އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ކަމުގައި ވެގެން ދާތަން. ދެން އެހެންވީއިރުން ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖާ މެން ކިއެއްކުރަންތޭ އެމެން އުއްމީދެއް ނެތް އަދި ލީޑަރެއް ނެތް ރަންރީނދުލޭ މެންނާއި އެކު އުޅެން ތިޔާ އުޅެނީ. ތިޔާއީ ފޫނެތް ފަޔަށް ފެން ފުރުން ފަދަ ކަމެއް ނޫންތޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ދެން މަމެން ޕިންކީން ނާއި ދުރުގައި ނުތިބެ އަންނާށޭ މަމެން ޕިންކީން ގާތަށް. ނައު ވެއަރ އާރ ޔޫ ވެން ވީ ވާރ އެޓް ޔުއަރ ބެކް ޔާރޑް. ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް މީ ސޯ ފާރ އަވޭ ފްރޮމް މީ ސޯ ފާރ އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ސީ. އޯލް ރައިޓް.
 5. Hajja 1 އަހަރު ކުރިން
  Thikahala vaahakain hivvaru libigen Airport elheynee ves theeves hivvaru dhinumuge vahthareh
 6. ދެޓްޑޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  މިރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހުންނާއި ދިވެހިންނާއި ދެވޭ އިނާޔަތް ތަކާއި އަދި އެހެން ކަންކަމުގައި ތަފާތު ކުރާ ކަން އެއީ ހުރިހާ ގެތަކުގެ ލިވިންގް ރޫމްގެ ޑޮމެސްޓިކް ސްޓޯރީ އެވެ. މިއަދު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ މާދަމާ ކޮން ބަޔެއް . ރާއްޖެތެރޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އައްޑޫގައި އޮންނަ ޝަންގްރިއްލާ ގައި މަހަކު 1000 ޑޮލަރުން ފެށިގެން މަތީ ހުރިހާ މަގާމް ތަކުގައި އެ ތިބެނީ މުޅިން ވެސް ލަންކާ އިންޑިއާ މީހުންނެވެ. އައްޑޫ ފަދަ ޓޫރިޒަމް އޮރިއެންޓެޑް އިންގްލިޝް ސްޓައިލަށް އުޅޭ މީހުން ގިނަ ތަނަކުން ޝަންގްރިއްލާ ގައި ޖީއެމް ކަން ކޮށް ލަން ކެރޭނެ ފެންވަރުގެ މީހަކު ނެތެވެ. ޝަންގްރިއްލާ އަށް ނުފެނުނެވެ. އެކަމަކު ޝަންގްރިއްލާ އަށް ފެނުނީ އިންޑިއާ ޔޫކޭ ދަރިކޮޅެއް ކިއްލި ތަޅާއިން މާސްޓަރސް ހަދައިގެން އެކަލޭގެ އަައުމުން އޭނާ އަށް ޖީއެމް ކަން ދޭން އެވެ. މިއެއް ނޫން މަމެންގެ ވެރިކަން ކުރަން އައި ގޮތަކީ. މަމެން ވެރިކަމަށް އައީ މިފަދަ ކަންކަން ހައްލު ކުރަން. އައްޑޫ މެމްބަރުން ވެސް ސިނގު ބަނޑު ލައިގެން އަސްލަންޓޭ މެން ވެސް ދުވޭ މާލެ ތެރޭ ފެގް ބޮމުން ދޯ. މި މީހުން މީ ކިއެއްކުރާ ގާރބޭޖް ތަކެއް ބާއޭ މަމެން ހިތަށް އަރަނީ. މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި ދުވަސް އެއީ ރީތި އަބަދު ވެސް ރީތި ދުވަހެކޭ. ދެޓް ޑޭ ދެޓް ޑޭ ދެޓް ޑޭ ދެޓް ޑޭ ސޯ ސްވީޓް. ކޭން ޔޫ ފީލް އިޓް. އިޓްސް ބިއުޓިފުލް.
 7. ބިއުޓިފުލް 1 އަހަރު ކުރިން
  ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ގްރީކް މީހުން އެމީހުންގެ ގައުމު ގަވަރން ކުރުމަށް ޓަކައި ގެންގުޅުނު ނިޒާމެކެވެ. އެނިޒާމް ގެ ސަބަބުން މިއަދު ގްރީކް އެއޮތީ ބޭންކް ރަޕްޓް ވެފައި. ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ ގެ ބައި ބޮޑު ވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެއީ އެގައުމުގައި އިންވެސްޓް ކުރާނެ މީހަކު ނުވެފައި އަދި ލިވިންގް ކޯސްޓް ބޮޑުވެ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވުރެން ޚަރަދު ބޮޑު ވުމުން ގައުމު ބޭންކް ރަޕްޓްވީއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖެ ބަދަލު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ކަމަށްވާތީވެ މަމެން މި ގައުމަށް އެޕްލައި ކުރާނީ ޓޯޓަލިޓޭރިއެމް ޓައިޕް ގަވަރނިންގް ސިސްޓަމް އެކެވެ. އެއިރުން ގައުމު ބޭންކް ރަޕްޓް ނުވާނެއެވެ. މަމެންގެ ވެރިކަން އެއީ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަމެކޭ. އައި ސޯ އެން އެންޖުލް އޮފް ދެޓް އައި އޭމް ޝުއަރ. އިޓްސް ބިއުޓިފުލް ބިއުޓިފުލް ބިއުޓިފުލް. އިޓްސް ޓްރޫ.
 8. ާޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ޕާރފެކްޓް ކޮށް މެނިފެސްޓޯ ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަރަނި ކުރަން އެނގި އެމަގުން އެކަން ކުރަނީ އެއީ ހަމަ އެކަނި މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމުންނޭ. އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ބޮޑަށް ފީލް ވަނީ އެއީ އެމެންގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ މާފިޔާ ސްޓައިލަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގި ވެރިކަމެކޭ އެމެންގެ ވެރިކަން ކުރި ގޮތުން އެވެރިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސްމާމުލު ފަސްވަގު ސެންޓް ވަސް ދުވައޭ އެ ވަހަކީ އެއީ މަމެންނަށް ނޯއް ދަމަން ކެރޭ ވަރަށް ވުރެން ނުބައި ވަސް ލަޑާ ވަހެކޭ. ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..
 9. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރ އެއް އެއީ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ތަފާތު ކުރުން. މިއަދު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން ނަށް އޮބި ނޯވެގެން އެމެންގެ ޝަކުވާ ބަންޑުން ކޮށްލީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ނޫސް ވެރިންގެ ލޮލުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއް ފަރާތް ވެފައި އޮންނަ ތަނެއް މާލޭގެ ފްރަންޓް ޔާރޑް ގައި އޮންނަ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓަލަކީ. އެތަނުގެ %90 އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަދި އެހެން ގައުމު ތަކުގެ މީހުން. އެތަނުން ބަލަނީ ދިވެއްސަކަށް ވަޒީފާ ނުދީ ވޭތޯ އެވެ. އެތަނުގެ ޖީއެމް ކަން ކީއްވެގެންތޭ ދިވެއްސަކަށް ނުކުރެވެންވީ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަމެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެތަނަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންނަކުން ހިންގާ ތަނަކަށް ވެފައި އަދި އެތަނުގެ ބޯރޑް ގައި ބައި ޑިފޯލްޓް އިން އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އިންނަ އިރު އޭނާ އަށް މިކަން ކަން ނުފެންނަނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. މިކަން ކަން ބެލެން ޖެހޭނެއޭ މީ މަމެން ވަރަށް ކަން ބޮޑު ވާކަމެކޭ މަމެންނަށް މިކަން ކެތް ނުކުރެވެއޭ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..
 10. މަހަށްދޭބަލަ 1 އަހަރު ކުރިން
  މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ތައް ތަފާތު ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑީ ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ އޭ އަދި ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކޭ. މިކަންކަމަކީ މީ އެގްޒިސްޓް ވާ ކަންކަމޭ މިކަން ކަން އާންމު ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކޮށް ކޮށް އިސްލާހު ނުވުމުން ދެން މިހާރު އެމެން ތިބެނީ އެއްގޮތްވެ އެކަން ފަރިތަ ވެ އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތް ކަަމަށް ގަބޫލު ކޮށްފައޭ. ރިސޯރޓެއް ވެސް ހުޅުވާއިރު ލޮލުގައި އަދުން އަޅުވަން ވެގެން ޕްރި އޯޕަނިންގް އަށް ދިވެހިން ނަގާނެއޭ އެކަމަކު 2 އަހަރު ވާއިރު ތަނުގެ ޕޭރޯލްގެ %95 އެއީ ރާއްޖޭން ބޭރުމީހުންނޭ. މިރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓް ތަކުގެ ޖީއެމް ކަން ކޮށްލާނެ ދިވެއް ސަކު މަޓީ އަށް ތަމްރީން ކޮށް ނުލެވުނޭ މަޓީގެ ބޮޑުން ޓޫރިޒަމް ޕައިނިއަރުންނޭ އަމިއްލަ އަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮއްޅަށް ތިބެ ދެފައި ދަނޑި އަށް ސީލިއްޔާ މާ ތާހިރު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ. މަމެން ދިވެހިންގެ ބްރެޑް އެން ބަޓަރ ބަންދު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރަނީ މަޓީ ގެ ބޮޑުންނޭ ތަމެން މަހަށް މަހަަށް މަހަށް ދޭބަލަ.
 11. އަލީ 1 އަހަރު ކުރިން
  Vaige gulhun MDP ge 3 aharu keeveta gaaim nikutee ganjaa boa denvess bunee ferry nizaameh oteema nimuneekamah aharemen beynumee vaige magun seedaa male daan
 12. ކާށިހޮވާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ނޭގުނު އިންޖިނިއަރިންގް ހަދައިގެން މިހާރު މިއަޅަނީ ބްރިޖް އޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު. އެމެން ގެ ބޮޑޭ އަކީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު އޭނާ އަށް ކިހިނެއް އިނގޭނީ ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލް ގެ އިންޖިނިއަރިންގް ހިމެނޭ ބްރިޖް އަޅަން. ނުވާނެ އެކަމެއް ދޯ. އެމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. އެމެންގެ ބޮޑޭ ރަނގަޅުވާނީ ބްރިޖް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ އެވެ. އެމެން ރަނގަޅު ވާނީ ރަށުތެރޭން މުޑި ކާށި ހޮވަން އުޅުނިއްޔާ އެވެ. ކާށި ހޮވާ ކާށި ހޮވާ ބަލާ އެއޮތީ ކާއްޓެއް މިއޮތީ ކާއްޓެއް ހޮވާ ހޮވާ ހޮވާ ކާށި ހޮވާ ދޯ. ހާއްހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮ..
 13. ބަލާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަސްޓަމްސް ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. އަދި މަމެން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ މާލެ ސަރަހައދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް. އެކަމާއި ޖޭވާ ބަޔަކު ވާންވީ އެކަމާއި ނައްޓާ ބަޔަކު ނައްޓާލަ ނައްޓާލާ ހަމަ ތިބެން ޖެހޭނީ. ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އެމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މާލެ އައީ ހަމަ ހައްޔަރު ކޮށްގެން މާފުއްޓަށް ގެންދިޔައީއޭ އޭނާ އަށް މާފް ދޭނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ހަދަން މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބާރު ތައް އެކޮޅު ކޮޅުން ޖެހުނަސް ޗައިނާ މަމެންނާއި އެކު އޮތްހާ ދުވަހަކު. ހަމަ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު. އޭނާ ހީކުރަނީ އޭނާ އެކަނި ކަމަށް ކަންކަން ކާމިޔާބު ވުމުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަނީ. ނުވާނެ އެކަމެއް . އެކަން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން.