އަންނަ އަހަރު ފޮތްތަކާއެކު ޓެބްލެޓްވެސް ބޭނުންކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 21 ނޮވެމްބަރ 2017


ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް--

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ފޮތްތަކާއި ޓެބްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު “މިހާރު” ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓެބްލެޓް ގެނެސްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ޓެބްލެޓްތަކާއި އެކު ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ވެސް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމަށް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން އަދި ބެލެނިވެރިން ވެސް އަހުލުވެރިކުރުވާނެ ކަމަށް ޝަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޓެބްލެޓްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ އަހަރުގެ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކަމެއް ހާމަނުކުރާ ކަމުގައި ވިޔަސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން 154 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި މި މަޝްރޫއުގައި ޓެބްލެޓްތައް ބޭނުންކުރާނީ ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުން އެންމެ ފަސޭހަ އަދި ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި އެކަން ބެލުމަށް ދިރާސާތައް ހަދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ޖައްސާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މާދަމާ އޮވެއްޖެނަމަ ދެން ކޮން ބަޖެޓް ބަހުސް އެއް ތޭ އެއްވެސް ބަހުސް އެއް ނޯންނާނެއޭ ހަމަ ބަޖެޓް ފާސް ކޮށްލަންވީއޭ ލާރޖް ކޮށް. އަދި އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ދައްކަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 80 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް އަޅާ އެމެން އިނދަ ޖައްސާލަންވީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފްލެޓްސް ތަކަށް އެދި ފޯރމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު. އެއިރުން ބޮޑު ޔޫފޯރިއާ އެއް ގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު އެއް ފަހަރު. އެއިރުން ދެން އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ވެސް މިރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެއެވެ. ބޮޑެތި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިގެން މިކަން ކުރެވޭތޯ ބައްލަވަންވީއެވެ. އެނޫން ނަމަ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މަމެން ޕިންކީން ނަށް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.
 2. ތިބެބަލަ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީން 80 ހާަސް މީހުންނަށް ބޯހިޔާ ވައްސެއް ދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 80 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އަޅާނަމޭ ބުނުމުން ގޭގެ އެނދުގައި ނިދަން އޮވެފައި އެމެން ގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަކަށް އުޅުނު ކުޑަ ކުޑަ ޓައިނީ އާބާދީ އެއް ކަމަށްވާ ފަރެސް މާތޮޑާ އިން އައިސް ފައި ހުރި އެހެލާން ތެހެލާން ލަވަ ކިޔާ އަސްލަންޓޭ މެން ދެފައި ކޮއްޅަށް ޖެހިގެން އެމެން ކެކި އެރިއަސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ. ތަމެން ކުދި ކުދި ޓައިނީ އާބާދީ ތަކުން އަންނަ މީހުންނަސް ވިސްނޭނީ ޓައިނީ ކޮށޭ ބިކޮޒް ތަމެން ނަށް 5 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި އެޅޭނީ 80 ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓޭ. މަމެން މީ ގްރޭންޑް ކެޕިޓަލް މާލޭން ނޭ މިފަހަރު ލާރޖް ކޮށް މިޖެއްސީ 80 ހާސް ފްލެޓްސް އަޅަންއޭ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ގައި އަދި ވެސް ޖައްސާނަމޭ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްްދުން 10 ފަޅު ހިލޭ ދީގެން ނަމަވެސް އަޅާނަމޭ އެއް ލައްކަ ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް. ތިބެބަލަ ހޭއަރުވާލާނަން.
 3. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީން 80 ހާަސް މީހުންނަށް ބޯހިޔާ ވައްސެއް ދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 80 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އަޅާނަމޭ ބުނުމުން ގޭގެ އެނދުގައި ނިދަން އޮވެފައި އެމެން ގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަކަށް އުޅުނު ކުޑަ ކުޑަ ޓައިނީ އާބާދީ އެއް ކަމަށްވާ ފަރެސް މާތޮޑާ އިން އައިސް ފައި ހުރި އެހެލާން ތެހެލާން ލަވަ ކިޔާ އަސްލަންޓޭ މެން ދެފައި ކޮއްޅަށް ޖެހިގެން އެމެން ކެކި އެރިއަސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ. ތަމެން ކުދި ކުދި ޓައިނީ އާބާދީ ތަކުން އަންނަ މީހުންނަސް ވިސްނޭނީ ޓައިނީ ކޮށޭ ބިކޮޒް ތަމެން ނަށް 5 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި އެޅޭނީ 80 ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓޭ. މަމެން މީ ގްރޭންޑް ކެޕިޓަލް މާލޭން ނޭ މިފަހަރު ލާރޖް ކޮށް މިޖެއްސީ 80 ހާސް ފްލެޓްސް އަޅަންއޭ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ގައި އަދި ވެސް ޖައްސާނަމޭ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްްދުން 10 ފަޅު ހިލޭ ދީގެން ނަމަވެސް އަޅާނަމޭ އެއް ލައްކަ ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް. ތިބެބަލަ ހޭއަރުވާލާނަން. މަމެން މާލޭ މީހުން ދަ ރާއްޖެތެރޭ ކުދި ކުދި އާބާދީ ތަކުން އަންނަ އާލާތުން ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރާނަމޭ މަމެން ގަބޫލުުކުރާ ގޮތުގައި އެމެންގެ އެއް ހިއްސު މަދުވާނެއޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ފަރެސް މާތޮޑާ އަސްލަންޓޭ މެން އެއް ހިއްސު މަދުވާނެއޭ ތަރައްގީ ގެ ކަންކަމުގައި. އެހެލާން ތެހެލާން ލަވަ ކިޔަން އެމެން ރަށަށް ދޭބަލަ މާލެ އަށް ފާވެގެން ނޫޅެ. ސަމްބަޑީ ހެލްޕް މައި ސޯލް ނައު. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ދަ ރާއްޖެތެރޭ ގަބުޅި ކަތީބުންގެ އާލާތުން މަމެންގެ ކަންކަން ޑްރައިވް ކުރަން މާލެ އަށް. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ.. ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑީޑަޑަ ޑީޑަޑަ ޑީޑަޑަ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...
 4. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިން ގައި ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ނުފޫޒު މަމެންގެ ސަރުކާރަށް ނުވަންނާނެއޭ ބިކޮޒް ތިޔާ ދުންފަތް އެތެރެ ކޮށްގެން ވިއްކަނީ ވެސް އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ދުވަސް ވަރު ރައީސް އޮފީހުގައި ތިބި ބޮޑުން ތައް ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓް ދަވާލައިގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އިންނެވެ. ދުންފަތުގެ ގަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުން ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަވަހަށް ޕަބްލިޝް ކުރެވޭނެއޭ އެކަމާއި އެއްވެސް މީހަކު ކަން ބޮޑު ވާން ނުޖެހޭނެއެވެ. މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރަކީ އެއީ މުލިއާގޭގައި ރޭގަނޑު ފައިގައި ތެޔޮ މާލީސް ކުރަމުން ގަންޖާބޯ ބަޔެއް ނޫނޭ. ސީ ވަޓް ދޭ ޑިޑް. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...
 5. ބަލާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ސްޓޭޓަށް ދީފިނަމަ މަމެން އުފާކުރަން. މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ ފްލެޓްސް ތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ކޮންކްރީޓް އިން ހަދާނެ ކަމަށް. އެއިރުން ދެން ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނޯންނާނެ އިދިކޮޅު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް. އަދި މިގޮތުން އިމާރާތް ކުރެވޭ އެޕާރޓްމެންޓްސް ތަކުގައި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ފާޚާނާ އެއް ހުންނާނެ ކަމަށް މަމެން އުއްމީދު މިކުރަނީ. އެޗްޑީސީ އަށް އިނގެންވާނެ ދިވެހިންގެ ކަލްޗަރ އާއި އެއް ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންތަން ހަދަން ސްޕެޝަލީ ރެސިޑެންޝަލް އެޕާރޓްމެންޓްސް. ދުނިޔޭގެ ތަންތާ ހުންނަނީ މިހެންނޭ ކިޔާ އެގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ނަގާ ލޯން އަކުން އަޅާ ފްލެޓްސް ތައް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެން އެކަން ކޮށްފިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ ބޮޑު ވެގެންވާ ގޯހެކެވެ. ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާ ފްލެޓްސް ތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު އެމެންނަށް ހިތް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެވެން ޖެހޭނެ.
 6. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ގްރޭންޑް މާލެ ސަރަހައްދުގައި 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް 25 ބުރިއަށް ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް ހަދާއިރު މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ފާޚާނާ އެއް ހުންނާނެ ކަމަށް. އަދި ސްޕޭޝަސް ވެސް ވާނެ ކަމަށް. މަމެން ޕިންކީން މިދަނީ މަމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ވާ ގޯލްޑެން ޕްލެޖް ފުއްދުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ކުރަމުންނޭ. 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެއީ 7 ހާސް ފެލްޓްސް އޭ އެވަރު މާ ބޮޑަށް މަދޭ. ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި އަމިއްލަ 5 ކުންފުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް ބޮޑު 5 ފަޅު ހިލޭ ދީގެން ނަމަވެސް ބަލަން ވީ އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންނަކުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 5000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް 25 ބުރިއަށް އަޅާލެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން. އެއިރުން ދެން ހުންނާނެ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. ޓު މީ އައި އޭމް އެކްސްޕެކްޓިންގް ދިސް. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޕޮސިބުލް. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..
 7. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މާލެ ސަރަހަައްދުގައި 25 ބުރީގެ 62 ޓަވަރުގެ ފްލެޓްސް ތައް އެޅުމަށް ޓަކައި 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކުންފުންނަކަށް ދިނުން އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ. އަދި ވެސް ޗައިނާގައި ހުރި ވަރުގަދަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި ތަކަށް ދޭންވީ އޭ ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޫޓް ގެ ދަށުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ 100 ޓަވަރުގެ ރެސިޑެންޝަލް ޕާރކެއް ބިނާ ކުރަން. އެއިރުން ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީ އުޅޭ މީހުން ގެ ރަށް ތައް މާލެ އަށް ބަދަލު ކޮށްލާ އެރަށް ތައް ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް ހަދަން 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ނޫންތޭ. އައްޑޫ ހުޅުދޫ ގައި ހުރި ގެތަކުގެ %95 އެއީ ފަޅު ގެތަކޭ ދެން އެއީ ކިއެއްކުރަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްތޭ އެރަށުގެ އެންމެން މާލެ އަށް ބަދަލު ކޮށްލާ އެރަށް ޗައިނާ އަށް ދޫކޮށްލަންވީއޭ ޗައިނީސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް ހަދަން. ލެޓްސް ގިވް ދެމް އެވްރީތިންގް އިންސައިޑް ވަން ހާރޓް ކުޑް ފައިންޑް. ޓެލް މީ ވަޓް ވިލް ޔޫ ޑޫ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ