ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތެރޭގައި ބާދުޝާހް ބޯޓް ބީހި، ކުރިއަށް ނުދެވިފަ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 10 މަސް ކުރިން - 3 ޑިސެމްބަރ 2017


މިއަދު ބާދުޝާހް ބޯޓް ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުތެރޭގައި ބީހިފައި--

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ތެރޭގައި ބާދުޝާހް ބޯޓް ބީހި ،ކުރިއަށް ނުދެވި ގިނަ އިރުތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

ބާދުޝާހް ބޯޓް މާލެއަށް ދިއުމަށްޓަކާ މިރަށުން ނައްޓާލީ 5 ޖަހާއިރު އެވެ. ބަނދަރުތެރޭ ނުނިކުމެވިގެން އުޅެނިކޮށް ބޯޓް ވަނީ ބީހިފައި އެވެ.

ބާދުޝާހް ބޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ ބޯޓް ބީހުނީ ދިޔަވަރު ހިކިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ބަނދަރު ތެރެ ތިލަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމުން އޮފިޝަލް ބުނީ މިހާރު ދިޔަވަރު ބޮޑުވަމުން އަންނަކަމަށާއި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނައްޓާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ބާދުޝާހް ބޯޓް ބީހިފަ–

ބޯޓް ބީހިފައި އޮންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއިރަކަށް ވުރެ ގިނައިރުވެފައިވާއިރު 150 ފަސެންޖަރުން ބޯޓްގައި އެބަތިއްބެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Aisha 10 މަސް ކުރިން
    Kee kuran fura furaaigen male ahnan .. Holidays
  2. މަރިޔަމް / ހުވަދޫ 10 މަސް ކުރިން
    ކުޅިދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް އާއި ބެހޭގޮތުން ހަސަދަވެރިވާ ފަރާތްކަށް ބުނަލަން އޮތީ ، ބާދުސާހު ބޯޓް ގައި އެތިބެ 150 ޕަސެންޖަރުންނަކީ ހަމަ ކުޅިދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ޖައްސާ ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރާނެ ޕެސެންޖަރުންނޭ ، ވީއިރު ކުޅިދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް އެޅުމުން ލިބޭނެ ފަސޭހައާއި ފައިދާ ވަޒަން ކޮއްލައްވާށޭ