ޑިސްޗާޖް ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާނެ ޑޮކްޓަރަކު ނެތިގެން، ގެއަށް ދޫކޮށްލި މީހުންނަށް ނުދެވިފަ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 10 މަސް ކުރިން - 8 ޑިސެމްބަރ 2017މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޖާރޖް ކުރި ބަލިމީހުންގެ ޑިސްޖާރޖް ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނެ ޑޮކްޓަރުން ނެތިގެން ބަލި މީހުންނަށް ގެއަށް ނުދެވި ލަސްވަމުންދާކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ބަލި މީހުން މިއަދު ހެނދުނު ދޫކޮށްލާފައިވީނަމަވެސް ޑިސްޗާޖް ފޯމްގައި ސޮއެކުރާނެ ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމުން ގެއަށް ދެވޭނީ ހަވީރު ޑޮކްޓަރެއް އައުމުން ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެމީހުންނަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީހުން މިނޫހަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެ އެވެ.

މިއަދު ޑިސްޗާޖްކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ކިތައް ބަލިމީހުން ކަމެއް ސާފުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވާ އެހެން ގަޑިތަކުގައި އޯޕީޑީގައި ޑޮކްޓަރެއް ނުއިންނަކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާކުރަމުންދާއިރު މިކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަހެއް ވަނީ މިއަދު ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އިއްޔެވެސް ހަވީރު ޑިއުޓީގައި މުޅި ހޮސްޕިޓަލުގައި އިނީ އެންމެ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު ހެނދުނު އެމްބިއުލާންސްގައި އެމެޖެންސީގައި ދުވަސްވީ މީހަކު ގެންނަނިކޮށް ފިޓް ޖެހި، ހާލުދެރަވިއިރު އެމްބިއުލާންސްގައި އޮކްސިޖަންވެސް ނެތް ކަމަށާއި އަދި އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިރު ޑޮކްޓަރެއްވެސް ނެތް ކަމަށް އެމީހާގެ އާއިލާގެ މީހަކު ވަނީ މިނޫހަށް ކިޔައިދީފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Mohamed 10 މަސް ކުރިން
  Hendhunu 9:30 gai doctor dhookohlee. Ekm geyah dhevey goeh nuvey 5pm vee iru ves.
 2. Meeheh 10 މަސް ކުރިން
  Varah vedhun sarukaarah miothee tharahgee ais bolah araafa Den ves v hama aiyjahan ba
 3. ހޮސްޕިޓާ 10 މަސް ކުރިން
  ޔާމީނު އަށް މަދެން ސަލާމޭ.... މިއޮތީވާ ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓާ ތަރައްގީ ކޮށްދީފަޔޯ.. ކޯބާ pp އެމް ކުދިން.. ސަހަރޯ ހީވޭ
 4. aboo 10 މަސް ކުރިން
  nims and usaid ulhenee k fushi rayyithun rulhi aruvan. e thanuga ulhey staffun thibee nafsaanee vefa. india meehun ge alhun nah vefa. budhu ves bahattaa k fushi tagayyaru koffi.than daan ulhey avahah
 5. Mives dhen meeheh 10 މަސް ކުރިން
  Yag men kaifa baakee eh nuvaane . Mi aharemen dhivehinah jehifa huri balaa verikameh.