ޝަރުއީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ގެތަކުން ނުނެރެވޭނެ، އެއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 6 މަސް ކުރިން - 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ފިނޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނަސްރުﷲ ވާހަކަދައްކަވަނީ--

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް އަރާ 18 ގޯތި ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކޮށް، ނިކުންނަށް ބުނުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ހިންގޭ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި ޝަރުއީ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ގެތަކުން ނުނެރެވޭނެކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނަސްރުﷲ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް އަރާ 18 ގޯތި ހުސްކުރަން އެންގީ މިމަހު ދެ ވަނަ ދުވަހު އެ ގެތަކުގެ ވެރިންނަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއިން ފޮނުވި ވައިބާއިން ފޮނުވި ލިޔުމެއްގަ އެވެ. އެލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އެމްޑީ ސާމީ އަގީލެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވާ ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނަސްރުﷲ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކާ މެދުވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ކަމަށާއި މީހެއްގެ މުދަލެއް ނެގޭނެ ހަމަތައް ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށް ކަނޑައެޅޭ ބަދަލު އެބަޔަކަށް ލިބުމަށް ފަހު ނޫނީ ނުރެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިނުވާކަން ނަސްރުﷲ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަމުންދަނީ މުޅި އެސަރަހައްދު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. 18 ގެއެއް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު 50 ގެއެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ތޯ ނަސްރުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

“ބައެއް ގެތަށް މި ނެގެނީ 2 ބުރިއަށް އަނެއްބައި ގޭތަށް މި ނެގެނީ 4 ބުރިއަށްށް މިއީ އެ ހިސާބުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއްތޯ.” ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ ގަވައިދުތައް ހުންނަ ގޮތުން އެއާޕޯޓްއަކާ ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ނޫނީ އިމާރާތްތައް ނުކުރެވޭއިރު އިމާރާތްކުރާ ތަންތަން ހުންނަ ޖެހޭނީ ވަކި އުސްމިނަކަށްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައްޔިތުން އެދުނު ގޮތަށް އެއާޕޯޓް އެޅިނަމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ނުޖެހުނީސްކަމަށް ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ގާއިމުކުރަނީ އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭގޮތަށް ކަމަށެވެ.

” ޤާނޫނުގައި ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ޝަރުއީ އަދި އެބަ ހުރޭ އެތައް ބައިވަރު މަރުހަލާތަކެއް އެ މަރުހަލާތަކުން ދަތުރު ކުރުމުގެ ހައްގަކީ ޤާނުނު އަސާސީން ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިބިދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް. 10 ދުވަސް އެބަ ލިބެން ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަކޮށްވެސް އިސްތިއުނާފަށްވެސް. އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ މުއްދަތެއް ނުދީ އެ މީހުންނަކަށް އެގޮތަކަށް އަމަލެއް ނުކުރެވެނެ. ސަބަބަކީ މިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅުނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވިސްނާލިމަ އެނގޭނެ އިސްތިއުނާފުކުރާނެ ފުރުސަތު ނުދީ ނެރޭކަމުގައި ވަންޏާ ފަހުން ކޯޓަކަށް ގޮސް އިސްތިއުނާފު ކުރާއިރުގައި ރައްޔިތު މީހާ ނިކުންނަށް ނުޖެހޭކަމުގައި ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރާނީ. އެއިރު އެއޮށްފެންނަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ އެ މީހުން ނެރެފަ.” ގާނޫނީ މާއްދަތައް ވިދާޅުވަމުން ނަސްރުﷲ ތަފްސީލްކޮށްދެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އާންމު ފަރުދުންގެ ހައްގުތައް އެހެން ހުރިހާކަމަކަށް ވުރެން މާ ބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެއާާޕޯޓެއްވެސް މި އަޅަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްކަމަށްވާއިރު އެއާޕޯޓެއް އެޅޭއިރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާ އޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނަސްރުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. beybe 6 މަސް ކުރިން
  Vaane ehchcheh veema thihen kiyan dhw thi madukuri. Mioh hurihaa dhuvahu beybe koba. Miyaki gaanoonah balaafa kankan kuraa sarukaareh noon. Gaanooney nukiya emeehunah ethanun nikuthumugai ehi therivedheyn dhiyayyaa maarangalhu vaane.
 2. ސުޒީ 6 މަސް ކުރިން
  އަޅުގަނޑައް އިސްލާމްދީން އޮޅުން ފިލާފަ އޮޔްމިންވަރުން އެނގޭ މުސްލިމުންނަކީ އެއްހަށިގަނޑެއް ފަދަބަޔެއްކަން! އެކަކުގައިގަ ވޭންއަޅާނަމަ މުޅި އެންގައިގަ ވޭންއަޅާނެކަން! އެކަމަކު އިހައްދުވަހު ކަންވީގޮތުން ވަރައްގިނަ އެއްޗިތި ހިތައްއަރައިފި! ކުދުއްފުށީ އާދާގެ ރައްތެއް ކަމުގަވާ އަލީ އިސުމާލު އޭނަގެ ހާލުބަޔާން ކުރަމުންދިއައިރު އޭނަގެ އަޑާއި އޭނަގެ ލޮލާއި އޭނަގެ ހަށިގަޑުގެ ހަރަކާތުން ވަރައް ސާފުކޮން އަންގައިދޭ އޭނަދެރަވެ މާޔޫސްވެފަ ހުރިވަރު އެކަމަކު އޭނަގެ ހިތައް ފިނިކަމެއް ލިބިދޭނެ ބަހެއް ނުބުނިއިރު ސެއިހު އަރިހުގަތިބި ކަރުގަ ޗޭންއެޅި މުސްލިމު އަހުން ބުނަމުން ދިއައީ މާދަމާ ގޭންނޭރޭނެ ކަމުގަ! މިހެންމިކަން އޮއްވަ ދެއްފެނުނީ ކުޅުދުއްފުށީގަ ސޭހުގެ ފަހަތުގަ އުޅޭ ކަރުގަ ޗޭންއެޅި ގުރޫފާ އެކީ ވަރައް ރެޕު ސުޓައިލުގެ ފޮޓޯއެއްނެގި ތަން! މިސޭހުމިއީ އިސްލާމްދީނުގެ ނަމޫނާ ސޭހެއްތޯ ނުވަތަ ދީނީ ތާކިހާއަޅާފަހުރި މުނާފިގެއްތޯ ހިތުގަ ސުވާލުނޫފެދި ނުދާނެކަންއެގޭ ސޭހުގެ އަމަލުތަކާ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގަ ސޭހުގެ ބަހުރުވަ ހުންނަ ގޮތައްބެލީމަ!
 3. ގާރީ 6 މަސް ކުރިން
  ގާނޫނާ ގަވައިދު އެގޭ އެންމެނަށްވެސް. ގޯތިތަކުން މީހުން ނިކުންނާނީ ގޯތިތަކުގެ ބަދަލު ލިބުމުން. އަދި ކުލިވެސް ލިބުމުން. މިސަރުކާރަކުން މީހުން ގޭންނެރި މަގުމައްޗެއް ނުކުރާނެ. ކަންކަންހިނގާގޮތް އޮޅިގެންނޫޅޭ ބޭކާރުވާހަކަދައްކާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަކީ ތިމީހުން އަބަދުވެސް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައްކަން އެނގޭ. 5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުކުންނަން ބޭނުންނުވާނަމަ ރީތިކޮށް އެކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގަ ބުނެވޭނެ. އަދި ބޭނުންވާގޮތްވެސް ބުނެވޭނެ. ނަސްރުތަ ގޯތިން ނުކުންނަންޖެހުނީ. ގޯތިހުސްކުރަންޖެހުނު މީހުންގެ ވާހަކަތަކާ ކެކުޅުންތަ އެވެރިންގާތު އަހާލިންތަ. މައިކުހިފައިގެން އަޑުގަދަކުރިޔަސް ތިއުޅޭވައްތަރު އެންމެނަށް އެނގޭ. މީގެކުރިން ނަސްރުކޮބާ. ކައުސިލަށް ނުހޮވީކީއްވެ.
 4. ސައްތާރުބެ 6 މަސް ކުރިން
  ބަލަ ޕާޓީ ތަކުންފަހާދުވެގެންވެސް ޓިކެޓުގަޑެއްނުލިބިގެން އެކަނި ޖަގަހައެއް ހަދައިގެން ޓިކެޓެއް ލައްގަޅޭ ކިޔަކިޔާ މިސޮރުމިހުރީ އަމުދަކުން ނޫޅޭ ޕީޕީއެމްއަކުންތިކަހަލަ މީހަކައްޓިކެޓުދޭކައް ގޮތްހުސްވީމަ ތިހުރީ މިހާރު ރީދުލޭމެން ފައިބުޑުގަ
 5. Mode 6 މަސް ކުރިން
  Airportahves adhi birejuves alhadha vanyves raesyameenah
 6. ރިޒާ 6 މަސް ކުރިން
  މީނާގެ ވާހަކަ އޮޅައޮޅައިގެން ތިޔަގެނެސްދެނީ މީކާކުތަ . ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މީނާކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއްތަ . އެއުޅެނީ ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އަރާނެގަލެއް ހޯދަން. މީނާގެ ވިސްނުންމިހުރީ ކައުންސިލަށްވުރެވެސް މަތީގަދޯ. މިސްކިތުގަ ހުޅުޖެހިމީހާގެ ވާހަކަމަތިން ހަނދާންވަނީ.