twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
28th September 2023

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭނީ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Dec 24, 2020

ރާއްޖޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު 200،000 ރުފިޔާއަށް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން ނިންމުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތއް އިތުރު ކުރުމަށާއި ނަގުދު ފައިސާ ގެންގުޅުން މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މިމަހު 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ހިމެނޭހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ނެގޭނީ 200،000 ރުފިޔާ ކަމުގަ އެވެ.

މިބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރެވި މަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ޑިޖިޓަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެ ބަދަލަކަށްވާނެ ކަމުގައިވެސް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

މި ބަދަލާއިއެކު ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުވެގެންދާނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355