ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ޖަލާލުއްދީން ބަދަލުކުރަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 8 ޖަނަވަރީ 2017


ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުއަށް މިއަދު ދަރިވަރުންތަކެއް ވަންނަނީ--

ރާއްޖޭ އުތުރުގެ މައި ސްކޫލުކަމުގައިވާ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު، ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގަ ސާނަވީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރި ސްކޫލެވެ. އެސްކޫލަކީ ގުރޭޑް 8 ން 12 ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ.

އެކަމަކު އަންނަ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 8 ކަށް ދަރިވަރުންނެއް ނުވައްދާނެ އެވެ. އެސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 8 ގެ އެންމެ ފަހު ބެޗަށް ވަނީ މިއަހަރު ކިޔަވަން ފެށި ބެޗެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށިގައި ހުންނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 8 ކަށް ކުދިން ނުނަގާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

” މާލެގައި ހުންނަ ސީއެޗްއެސްސީ އާއި އައްޑޫ ހަޔަރ ސްކޫލަކީވެސް ހަމައެކަނި 11، 12 ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތައް. އެ ސްކޫލުތައް ގޮތަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުވެސް ބަދަލުވެގެން ދާނީ ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީ ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ” އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަހަރަކު ގުރޭޑެއް އުނިވަމުން ގޮސް 2020 އަހަރާ ހަމައަށްދާއިރު އެސްކޫލުގައި ހަމައެކަނި ކިޔަވަނީ އޭލެވެލް ކަމަށެވެ. އޭރުން އެ ސްކޫލު ވެގެންދާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގެ ދަރިވަރުން އޭލެވެލް ކިޔަވަންދާ ސްކޫލަކަށް ކަމަށެވެ. އަންނަ 2018 އަހަރުން ފެށިގެން ބީޓެކް އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ގުރޭޑް އަށަކަށް ކުދިން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިނުވާއިރު ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި އެއަހަރު ގުރޭޑް 8 އުފައްދަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. މަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮބާތާ ތިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މޮޅިކީ؟؟؟ މަ ހިތަށް އަރާ މިސަރުކާރަށް ހަމަ ނޭނގި ތިބެ ވބާވައޭ މިހުރިހާ ..... މިކިޔަނީ؟؟/ތަޢުލިމީ މަރުކަޒާްށް ހުރިހާ އެއްވެއް ލާފާ... ޖަލާލުއްދީން އުވާލަން ވީނުން>>>>
 2. ކިޔުންތެރިޔާ767 1 އަހަރު ކުރިން
  އޭލެވެލް އަށް ދެވެނީ މަދު ދަރިވަރަކަށް ރަށު ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާފަ. އެހެން ރަށްރަށުންވެސް އޭލެވެލް ހަދަން ނާއްނަ ވާހަކައެއް ނޫން. ލިޔަން ކިޔަންވެސް ކުޑަމިނުން ނޭނގޭކުދިން އަދިވެސް ފަސް މާއްދާ އަށް ލައިފަ އެބަތިބޭ. މިކުދިންނަށް އެއްޗެއް ދަސް ނުކޮށްދެވޭ ބަޔަކަށް އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިންނަށް ރަގަޅަށް ނުކިޔައިދެވޭ ހާލު، ދެން އޭލެވެލްގަ ވަކީ އެއްޗެއް ކިޔަވައި ދެވޭތަ. ރަގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ކުދިން ހޯދަނީ ވިސްނުން ތޫނުވެފަ އާއިލާގެ އެއްބާރުލުން ނުވަތަ ލޯބި އަޅާލުން ލިބޭތީ. އެންމެ ދަށްކުދިންނަށް ޓީޗަރުން އަޅާނުލާ. އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ މީ. ހިސާބު މާއްދާތަކަށް ކުދިން ވަރަށް ދަށް. ޕޭރެންޓު މީޓިންގަ ދަރިވަރުގެ ބޮލަށް އަޅާލާނި. ނުވިތާކަށް އަމިލަ ޒާތީ ކަންކަމާ ބެހޭނެ.ތ ތި ސުކޫލު ޓީޗަރަކު ކުދިންނާވެސް ބެހުން. އެކުދިންނަށް އިންސާފެއް ނުލިބުން. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޖާގަ ގިނަވެ ޖަލާލުއްދީން ކުޑަވީ ދެއްތޮ؟ ތި ހުރިހާ ކުލާސް ފުރެންދެން އޭލެވެލް ހަދާ ކުދިން ހަމަ ކުރެވޭނެބާ؟ ދެން އޯލެވެލް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް، ހަތަކުން އޮޓޯއިން އޭލެވްއަށް ދާގޮތް މާ ބެސްޓު. މިހާރުވެސް އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިންނަށް އޭލެވެލް ހަދަން ދިނީމަ ނިމުނީ. ފާސް ވުމާއި ނުވުން އެއީ ދަރިވަރުންގެ ކަމެއް ދެއްތޯ ޓީޗަރުންނޭ.
 3. ކިޔުންތެރިޔާ 768 1 އަހަރު ކުރިން
  ކިޔުންތެރިޔާ 767 ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ މިހާރުގެ ޒަމާނީ ތައުލީމު ނުދަންނަ ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ މީހަކާ ވައްތަރު. މިހާރު ތައުލީމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަިސްފައިވާ ބަދލު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭކަން ސާބިތުވޭ. ޖަލާލުއްދީނުދެކެ ޒާތީ ގޮތުން ޖެހިފައިވާކަންވެސް ސާބިތުވޭ.
 4. ބައިވެރިޔެއް 1 އަހަރު ކުރިން
  ވަރަށް ރަގަޅު ނިންމުމެއް. ސުވާލަކީ ތިކަން ސަރުކާރު ކުރާނެބާއޭ.
 5. asha 1 އަހަރު ކުރިން
  koba thauleemee marukazuga 8 ufadhdhaane jaaga.