ޕީޕީއެމްއަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ފޯކައިދޫ ފެނަކަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 2 ފެބްރުއަރީ 2017ސަރުކާރު ހިނގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)އަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ށ ފޯކައިދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ކޭއޯ އެނގިއްޖެ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަގާމުގެ ހުރި އެރަށު އޮފިޝަލަކު ކޭއޯއަށް ބުނީ ޕީޕީއެމްއަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ޕީޕީއެމްއަށް ފަސް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް އެ އޮފިޝަލް ބުންޏެވެ.

ފޯކައިދޫ އެހެން މީހަކު ބުނީ ޕީޕިއެމްއަށް ސޮއިކުރަން އެދި އޭނާއަށްވެސް އެރަށު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ އޮފިޝަލަކު ގުޅިކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކާކަމަށް ކޭއޯއާ ވާހަކަ ދެއްކި އެރަށު މީހަކު ބުންޏެވެ. އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނީ ފޯކައިދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗުގައި ވަޒީފާއަދާ ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް ޕީޕީއެމް ފިކުރުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ

އެކަމަށް އިޝާރާތްވާ ކަހަލަ ގޮތަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އާސިފް ޝޯސަލް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ” ބިރުދައްކައިގެން ފޯމް ފުރިދާނެކަމަށާއި އެކަމަކު ފިކުރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ” ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ޝަރީފުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ފެނަކާގެ ބަހެއް ވަނީ އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Sanfa 1 އަހަރު ކުރިން
    Thihama hury rashehga ves kuramun dhaakameh...hama ekani fokaidhoo akunoon...faneka ge muvazafun vazeefaa ga thiben beynumiyya jeheyny hama kuran...fail vefa oih sarukaarakun kuraany mikahala kankan
  2. ހަސަން ފަރީދު 1 އަހަރު ކުރިން
    ދައުރު ނިމެދުންދާ ކައުންސިލަރުންނަށް ބޮޑެތިއަދަދުތަކާއި، މަގާމުތައް ހުށަހަޅައިގެން ސޮއިކުރަމުން އެބަދޭ... ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީ ދެފަރާތައްވެސް ފައިދާވާކަމެއްގައި، އެވިޔާފަރި ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދެކެނީ... މިއުޅެނީ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން... ވަޒީފާއެއް ލިބި ރުފިޔާކޮޅެއް އަތްމަތިވާނެ ގޮތަކީ ފޯމެއްގައި ސޮއިކޮށްލުންކަމަށްވާނަމަ، ވަކި ޕާޓިއަކަށޭ ކިޔައިގެން ކަތިފައިވިއްދުމަކީ މިޔަކަމެއްކަމަށް ހަސަންބެ މިއަދަދު ދެކެނީ..... މިގޮތުންކ ކުޅުދުއްފުށިންވެސް ނަންމައްސޫރު ބައެއްކުދިންނަށް ހުށަހެޅުއްތައް ލިބި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމުންދާތީ އުފާވޭ...ވާހިދުމެން ނިކަންބަލާލަބަލަ އެންމެ ފަހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާއި، ކައުންސިލަރުން ފެންނާނެ.. ނޫނިޔާ ގުޅާލަބަލަ ފޯނު ނަންބަރު ދޭންވީތަ؟
  3. ސިޔާހު 1 އަހަރު ކުރިން
    އަހުމަދު އާސިފު ފިކުރު ބަދަލުނުކުރާނެ ވާހަކަ ބުނީމަ އާދެވެނީ ހެސްކިޔާފަ ހިނި މިހާރު ރާއްޖޭގަ ނޯންނާނެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އެސޮރު ބަދަލު ނުވާ އެންމެ ފަހުން ތިބަދަލުވީ އެމްޑީ ޕީއައް މާދަން ނޫންކަމެއް ނޭގެ އެހެން ޕާޓީ އަކައް ސޮއެ ކޮއްލާނީ ދޭވަރެއް ހަމަ ހެޔޮވަރު ހަހަހަހަހާ