ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރައީސްގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރަށެއް: މުއިއްޒު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 20 މާރޗް 2017ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ހިއްސާކުރާ ރަށެއްކަމަށް ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރު އަދި ހދ އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ މަންދޫބު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީއަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ހިއްސާ ކުރާ ރަށެއް ކަމަށެވެ.

“ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ބައެއް ހިއްސާކުރާ ރަށެއް” މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހުން ނަމަވެސް ރައީސް މިރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ވެފައިވާ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށްޓަކާ މިރަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް 5 އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އައުމުގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް މިރަށުގެ އެއާޕޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިން އަދި އެކަން ކުރިއަށް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް ހޯދެއްވިން. އެމަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެކަމަށްވާ ޖެހޭ ބައެއް ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް” ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަވައިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު މިދިޔަ 3 އަހަރު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި ދިޔަނަމަވެސް އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން ވަރަށް ބާރު އަޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫއުކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށި އަދި ކުރިން ފެށި ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި މަސަކަތްތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހި އަލުން މަސައްކަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ހޮވިގެން ދިއުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީ އަލުވިވެ، ސަރުކާރާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާދިނުމަށް މުއިއްޒު އެދިލެއްވި އެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރާ ދެމެދު ފަސޭހަ ކަމާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. mariyanbu 1 އަހަރު ކުރިން
    Hus dhogu... Aan thihen kiyaanu.. Mirashuga vote Levey meehun ge adhadhu Gina vihya... Alhe 3 aharun kuri enme kameh masah dahkabala... Ma hingaanan ekolhu kolhun
  2. އަލީ 1 އަހަރު ކުރިން
    މިރަށު މީހުން ވަރަށް ގަޅިވާނެ ހަމަ ތިހެން ސޮއިކޮށް ދައްކާލާ ދަޅައަކަށް ހެއްލި ނިކަން ފަސޭހައިން ވޯޓް ދޭނެ..މުއިއްޒު ފޮނި ނުކަނޑާ ގުނބޯ ނުހައްދައި ބަސްއަހައިގެން ރަށަށްދޭ
  3. ހަބަރު 1 އަހަރު ކުރިން
    އެހެންވެގެން . އެއާޕޯޓްވެސް އެހާއަވަހައްއެނިންމ.ާލީ