ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މިލަންދޫ މެޗް ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ހުއްޓާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 ހަފްތާ ކުރިން - 13 ޖުލައި 2017


ކުޅުންތެރިން މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހައްލުކުރުމަށް ރެފްރީ މަސައްކަތްކުަރަނީ--

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. މިލަންދޫ މެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި މެޗު ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މެޗު ހުއްޓާލީ އިތުރު ވަގުތު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ކުޅުންތެރިޔަކު ކުރި ފައުލަކާ ހެދި ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ގަޔަށް އަތްލުމުންނެވެ.

ރެފްރީގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ވަގުތުގައި ރެފްރީ ޑިޒިޝަން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތްކުރީ ކުޅުންތެރިން ތެރެއަށް ވަދެ ދުރުކުރުމަށެވެ.ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ވަގުތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ބެންޗުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދަނޑައަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ހޫނުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމަށް ރެފްރީ ބޮޑުވާ އިނގިލި ތިރިއަށްވާ ގޮތަށް އިޝާރާތްކުރުމުންނެވެ.

ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި މެޗު ހުއްޓާލިއިރު 2-2 ދެޓީމް އޮތީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ހަތަރު ޓީމު މިވަނީ ޔަގީންވެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މާޅޮހާއި ކުޑަހުވަދޫ އެވެ. އަދި ތިނަދޫގައި ކުޅޭ ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުުކުރާނީ މިލަންދޫ އާއި ތިނަދޫ އެވެ.

މިލަންދޫ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ހަވީރު މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ވާދަކޮށް އެއްވަރުކޮށްގެން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ–


  1. މިލަންދޫ ބަކުޑިން..

   މިލަންދޫ ހަމަ ބަލިވެސް ވެދާނެ ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ވެސް ހެއްދެވި ފަރާތުން މިލަންދޫ މީހުންވެސް ހެއްދެވީ... ބޮޑާ ނުވޭ ދޫންޔާ.. ހަމަ އެފަރާތުން އިރާދަކުރެއްވިގޮތެއް އޭގަ އިންނާނީ....
 1. މިލަންދޫ ބަކުޑިން..

  ހަމަ އޭއްޗެކޭ މީއްޗޭކެ ކިޔާލަ ކިޔާލަ މިލަންދޫ ކުދިން ތިބޭ.. ކުޅުދުައްފުއްޓަށް ހަމަ ރޯލަފަ ވެސް އަރަން ޖެހޭނީ.. ކުޅުދުައްފުށި އެ ހަމަ އެއަވަނަ...
 2. މިލަންދޫ ބަކުދިން

  މިލަންދޫ އެއް ތިއޮތީ.. ޑިސިޕްލިން ދަށް ބައެއް.. މިލަންދޫ ގައި ތޮޅޭ ބަކުޑިން ގިނައީ.. ރެފްރި ވެސް ގަތީއޯ މިލަންދޫ ކުދިން.. ކެކެކެކެކެ
 3. Lakudi

  Balaa ah noon dhen konmes ah ba ah molhu vaane dw....dhen kon.zuvaabeh kuraakah...milandhoo meehun kuldhuffushi ah aeema faidhaa vaane hama kuldhuffushi rahyyithun nah ves..ahves rashe ge bayaku nujehey dw zuvaab kuraakah...Dhen faharakee kuldhuffushi faharu kamuga hadhan anmen ves maskai fashan vee mihaarun feshigen.