ހދ ގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގެ ނިންމާލައިފި

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 ހަފްތާ ކުރިން - 14 ޖުލައި 2017މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހދ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގެ ނިންމާލައިފި  އެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ހދ އެއީސީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޝޮކޯ ނޯޑާ އަދި ދިރާގުގެ ސީއެމްއޯ އިޒަބެއްލޭ ހަޖްރީ އެވެ.

މި ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވި ކުޅުދުއްފުށީގެ 9 ޒުވާނަކާއި ނައިވާދޫގެ ޒުވާނަކާއި އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ޒުވާނެއްގެ އިތުރުން ނެއްލައިދޫ އިން 2 ޒުވާނަކާއި އެކު ޖުމްލަ 13 ބައިވެރިން ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައި އެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޫއެންޑީޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޝޮކޯ ނޯޑާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރީގައި މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން އުޅޭތަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ގިނައީ ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. އަދި މިޒަމާނުގައި ޒުވާނުން ކަންކަމުގައި އިސްނަގާ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށެވެ.

16 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގުރާމުގައި ވަނީ ޕޮލިޓިކްސް، ކޮރަޕްޝަން، ޖެންޑާ އިކުއައިލިޓީ އަދި ސެލްފް ޑިފެންސްގެ އިތުރުން ފަސްޓްއެއިޑްސްގެ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް


  1. ކުޅުދުއްފުށީ ހާލުފޮޅި

    varah kada ingey mashah angaa nula thikan gendhiyama. varah dhera. ehme 13 kudhin baiverivi. ehme 13 zuvanun tha haadaal ga ulheni. rashuga hureme rashuga kameh hingala iru angai nula ekakahves. hithah eri meehakah certificate adhi invitationves. rashu zuvanun vazifaeh nulibi thiben jeheni adhives.