ވިޔަފާރިތަކުން ކައުންސިލަށް ނަގަމުންދާ 50ރ ގެ ފީ މީރާއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 29 ޖުލައި 2017ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކުން ކައުންސިލަށް ނަގައި 50ރ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލާމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ ފިހާރަތަކުން ކައުންސިލަށް ނަގަމުންދާ 50ރ މީރާއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް މާލިއްޔާއަށް އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ނަގަމުންދާ 50ރ ގެ ފީ އަކީ އެރަށެއްގެ މާލިއްޔަތަށް ވަންނަމުންދާ އެއްޗެއްކެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ މީރާއަށް ފޮނުވުމަށް އެންގުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ މާލިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް އަންނާނެ އެވެެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް