މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު، ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 9 months ago - 27 އޯގަސްޓް 2017ހދ ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައިވާ އޮތުމަށް ފަހުން އަލުން އިއްޔެ އެމަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ހަނިމާދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފައްޓަވއިދެއްވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކެވެ. ނަމަވެސް އެއަށްފަހުން މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފަ އޮތުމަށްފަހު އަލުން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް މިވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

އެރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސެޓެލްމަންޓް ޓޭންކް އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 21 މަގެއް ހަދާނެ އެވެ.

އެރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރީކާސްޓް މެޓީރިއަލްސް އަދި މެޝިނަރީޒް މިހާރު ވަނީ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް