ނައުމާއަށް އެހީވުމަށް “ޗެރިޓީ ރަން” އެއް ބާއްވަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 9 months ago - 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ލެއަށް ކެންސަރު ޖެހި އިންޑިޔާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކުޅުދުއްފުށީ، ރިހިވެލި ނައުމާ މުހައްމަދު (18އ) އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން “ޗެރިޓީ ރަން” އެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

“ރަން ފޯ ނައުމާ” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ދުވުން ކުރިއަށްދާނީ މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00  ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހުޅުމާލޭގަ އެވެ.

އާއިލާއަށް ބޮޑު ޝޮކެއް، ލެއަށް ކެންސަރު ޖެހި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފަ

މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރާ މޭޑް ރަނާސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަމުން ތައުފީގް ބުނީ ނައުމާގެ ބައްޔަށް ފަންޑް ހޯދުމަށް ބާއްވާ މިދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބިބް ގަނެގެން ކަމަށެވެ. 200ރ އަށް ބިބް ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ކުޅުދުއްފުށިން ބިބް ލިބެން ހުންނާނީ މޯވާ ފިހާރައިންނާއި ޔޫޔޫ ފިހާރައިން އެވެ. މާލެއިން ބިބް ގަންނަށް ލިބެންހުންނާނީ އޯޝަން ސްޕްލެޝް ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެ އެެވެ.

ތައުފީގް ބުނީ ބިބްސް ވިއްކުމަށްވެސް ތަފާތު ހަރަކާތް ރޭވިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮފީސްތަކަށް ގޮސްގެންވެސް ބިބްސް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. އަދި މިދުވުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ފަންޑް ފޮށިތައް އެސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

ނައުމާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 4 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިހަރަކާތުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ނައުމާއަށް ކަމަށާއި މިހަރަކާތުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަކީ އެފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް ތައުފީގް ބުންޏެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. އައިޝް 9 months ago
    އަޅުގަނޑު އަޑުއެހިން ނައުމާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ހަމަ ވެއްޖެކަމަކށް، އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ 2 އަހަރުގެ ފަރުވާ ކުރުމަށް ނަމަ މަހަކު 16 ހާސް ރިފިޔާ ހަމަ ވެފައި އެހުރީ. އަނެއްކޮޅުން ބަޔައް ފަރުވާ ވަނީ އާސަންދައިން ހަމަ ޖެހިފައި. ދެން ބޭނުންނވަނީ އެހެނިހެން ހަރަދު ތަކުގެ ފައިސާ، އިންޑިޔާގަ ތިބެވޭނެ އާއިލާގެ 3 ނޫނީ 4 މީހަކަށް މަހަކު 16 ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ޙަރަދަކުން. މިހެން ވީއިރު ބޭނުން ޖެހިފައި ތިބޭ އެހެން ކުދިން މަތިން ފުދޭވަރު ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަ ހަދުނމަ ކޮށްލުން ކިހިނެތް ވާނެ ތޯ؟ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުނި ހިޔާލެއް މިއީ، ދުއާއަކީ ނައުމާއަށް މާތްﷲ އަވަސް ސިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން. އަދި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން