ހުސްނުވާ އާސަންދައާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި މިރޭ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަސްވާ ޙަސަން - 9 months ago - 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ދެމުން ގެންދާ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ 20:45 ގައި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި އެވެ.

ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެފަރާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް